SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerŔntzia de Diariulimba
Su S˛tziu Limba Sarda
Organigramma de su S˛tziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netCHISTIONES DE Santugaine 2008

31/10/2008
Limba sarda petzi a faeddos: serradu s’Ufýtziu de sa provýntzia de Aristanis

Andat bene chi cando si chistionat de limba est de importu a dare atentu a sos faeddos ca de custu est fata sa limba sarda: faeddos, allegas, parÓulas. Ma un’Ótera cosa sunt cussos faeddos a pitzu de sa limba chi non lompent a logu perunu, bonos petzi pro prenare sa buca sena nde bogare mancu ispera de cosa cuncreta, bandera de bogare petzi in pratza, “feticcio” pro incantare sa gente. E duncas sa provýntzia de Aristanis, una chi si pensaiat ghiada dae unu presidente chi naraiat chi bi creiat de a beru in sa chistione de su sardu, serrat totu cantu. “A ghirare!” Si diat dŔpere nÓrrere in sardu. Sighit ...
 


30/10/2008
Iscola: s'ispetzialidade nostra est sa limba
[de Zuanne Frantziscu Pintore]

Sa presŔntzia de biddas minores no est una ispetzialidade sarda bona a contrastare su pessu. S’ispetzialidade bera, sa chi podiat p˛nnere cara a terra su pessu de su guvernu, est su fatu chi sa Sardigna tenet una limba diferente dae s’italianu. Ma in totu custas dies de cuntierra no apo intesu mai ne guvernantes sardos ne mastros ne precarios ne sindicados ne partzidos pesende una chistione chi, pro nÓrrere, in Sud Tirolu at sarbadu iscolas in biddas chi, a paragone, Boroneddu est New York.  Sighit ...
 


30/10/2008
Abilidades e cumpetŔntzias de un'operadore de isportellu linguýsticu
[de Antoni NÓtziu Garau]

In custu artýculu essidu in sas pÓginas de L’Arborense, Annu 49, n. 34, de su 12 de santuaýngiu de su 2008 Antoni NÓtziu Garau, semper atentu a su chi acuntesset in su mundu de sa limba e de moimentu linguýsticu, isterret unu resonamentu a pitzu de cales sunt, o diant a dŔpere Ŕssere, sas abilidades e sas cumpetentzias de totu cussas pessones chi traballant in s'Amministratzione P¨blica pro sa tutela de sa limba sarda   Sighit ...
 


27/10/2008
LinMiTer , un’ad˛biu de non mancare
[dae www.ogiastra.it]

Sa Terminologia est su setore chi cunsentit a sas limbas de s'ampliare, de si cumpretare, de si modernizare. Est pr˛piu custa chi, impreada mescamente in sos setores tŔcnicu-sientýficos, cunsentit a sas limbas de aumentare su n¨meru de sos vocÓbulos e ampliare sa capatzidade de sas limbas de interpretare e denominare su mundu chi nos inghýriat. Pro sas limbas natzionales che a su sardu, sas parÓulas noas cunsentint finas de býnchere s'idea chi siant petzi mŔdios pro espressare su tempus coladu e chi non siant addatas a su tempus presente.  Sighit ...
 


25/10/2008
Chie truncat s'iscola, guvernat de ignorante
[de Dalila Tinti]

Mi praxit meda su chi scrit Gianfrancu Pintore in custas paginas, cumenti puru in su blog cosa sua: issu est donendi unu contributu de importu a sa chistioni de sa limba e a medas atras cosas chi pertocant su ruolu de is istitutzionis sardas e s’interessiu generali de sa Sardinnia.S’urtimu articulu per˛ m’est abarrau unu pagu indigestu: difatis po sighiri a criticai sa scola e s’universidadi po su chi ant fatu o non ant fatu in favori de sa lingua sarda, immoi ddas donat nexis chi non tenint. Sighit ...
 


22/10/2008
Atacu de Brunetta a sas minorias: "S’Istitutu ladinu est un’ente in¨tile"

S’¨rtima isparada l’at fata su ministru pro sa Funtzione P¨blica Renato Brunetta, famadu in custos tempos pro sa gherra a sos isprecos: <B’at entes p¨blicos in¨tiles medas in Italia>. Cando at dŔpidu fÓghere assempros nd’at nomenadu duos: unu tzentru de ecologia alpina e s’Istitutu Ladinu de sa Badde de Fassa. Ispantu, meravýgia, pedinu. S’Istitutu de Vigo de Fassa est semper istadu unu modellu pro totu sas minorias italianas pro s’atividade sŔria e iscientýfica chi at conduidu in sos annos. Sighit ...
 


21/10/2008
Gelmini: lýtera aberta a fýgiu meu
[de Zuanne Frantziscu Pintore leadu dae http://gianfrancopintore.blogspot.com]

Fýgiu meu istimadu, s'Universidade tua est in bull¨giu, e per˛, mancari a sos tempos, babu tuo apat ocupadu facultades e universidades, non so de acordu cun sos cumpÓngios tuos chi sunt a cuntierra contra a sa reforma de s'iscola amaniada dae sa ministra Gelmini. Pro duas resones: a) s'universidade chi tue connosches, sa de Casteddu, non podet sighire a Ŕssere sa chi est; b) sa neghe de su chi l'est capitende no at a Ŕssere totu sua, ma est finas sua. Sighit ...
 


17/10/2008
Pro aderire a su “Comitadu 482”
[de Micheli Ladu]

Est nÓschidu, dae su cunvegnu de Bilartzi de su 12 de cabudanni coladu, su Comitadu pro afortire su movimentu in favore de s'ufitzialidade de sa limba sarda comente est cuntempladu in sa Lege 482 de su 1999 de sa Rep¨blica Italiana. “Comitadu 482” est su n¨mene e diat depŔre serbire pro dare unu puntu de ghia a su movimentu linguýsticu e pro fÓghere “pressione” e “lobby” a bias a sa classe dirigente sarda a fines de rispetare sa lege de su bilinguismu e pro nde fÓghere una sarda. Sighit ...
 


16/10/2008
Sa limba: un’agiudu forte in sa luta contra a sos fogos

Su tempus est mudende e andamus cara a s’istajone frida. Si podet serrare duncas finas su bilantzu chi pertenet a sos fogos chi cust’annu at mustradu n¨meros bonos e mŔgius de sos annos in antis. Custu est emmo acadŔssidu pro s’impinnu coordinadu de sas fortzas intregadas a s’averiguada de su territoriu ma b’at de sinnalare finas pro sa prima borta s’impitu in sa comunicatzione a sa gente de sos inditos fatos in limba sarda. Sighit ...
 


15/10/2008
Su sardu in Radio Rai, una býnchida pro su movimentu linguýsticu

Sunt m˛idas sas trasmissiones in sardu de Radio Rai in Sardigna. Subra sete dies de programmatzione de Radio Uno dae sas 12.30 a sas 13.00, tres sunt dedicadas a sa limba sarda. Su lunis, mercuris e sÓpadu sunt andende in unda sos programmas apostivigados cun una conventzione intre sa Rai, su Ministeru de sas Comunicatziones e sa Regione Sardigna. “Addisora” e su týtulu de su programma chi andat su lunis, mentres su mŔrcuris b’est "Ego/Deu/Zego" arrejonamentos fatos in ist¨diu dae Bachis Bandinu e Giuanne Sanna. Su sÓpadu at a Ŕssere dedicadu a sa literadura in limba. Sighit ...
 


13/10/2008
Isetende sa lege regionale in un'ýsola de "ischitzoglotas"

Su fatu prus curiosu de su cunvegnu chi b'at Ópidu chenabura colada 10 de santugaine in Donigala est de seguru sa chi at bogadu a pýgiu Vittorio Dell'Aquila cando at faeddadu de "ischitzoglotas", chi diat Ŕssere una casta de gente chi faghet machýmines istrambos in n¨mene de sa limba. In Sardigna, comente ischint bene sos de su movimentu linguýsticu, bi nd'at paritzos e, a dolu mannu, bastat a seberare.  Sighit ...
 


13/10/2008
"Bestival!" de Tuttestorie: una manifestatzione chi at discriminadu sa limba sarda
[de Dalila Tinti]

Est su de tres annus chi in Casteddu benit apariciau su Festival Tuttestorie de literatura po pipius e piciocheddus. Occannu s'intitolÓt "BESTIVAL! Racconti e visioni bestiali", e, cumenti su titulu fait a cumprendi, fiat totu puntau a pitzus de contus e paristorias de animalis. Su festival durat 4 dis e proponit unu muntoni de laboratorius, atobius cun is autoris e amostrus. Est una occasioni bella meda po inghitzai is pipius a su prexeri chi podit donai sa letura de unu libbru, e tocat a nai ca, in custus urtimus annus, de custas initziativas si ndi faint sempri de prus. Sighit ...
 


13/10/2008
Sa funtana antiga de Frantziscu Piga

DÓriu Piga at presentadu in N¨goro, chenÓbura 26 cabudanni a sas 20:00, in sa sede de sa L.U.M. (Lýbera Universidade de su MediterrÓneu), sas poesýas inŔditas de su poete de PŔrfugas Frantziscu Piga "Ciciu Piga Senior". Subra cust'interessante operatzione b'est su dutor DÓriu Piga, coordinadore de su Ufýtziu LimbaS de su s˛tziu culturale "Oberaýa de Santu Jorzi de PŔrfugas", trintaduos annos, laureadu a sa UniversitÓ degli Studi di Perugia in Lettere e Filosofia cun d'una tesi subra su sardu e su catalanu-aligheresu.   Sighit ...
 


10/10/2008
Su Deus “italianu” de sa CrŔsia sarda

Sa CrŔsia in ItÓlia paret chi apat leadu una ghia noa in polýtica. Sende chi sos partidos sunt dŔbiles e sa classe dirigente semper prus pagu balente, at detzisu de prenare su b˛idu morale italianu cun una presŔntzia operativa prus organizada. Sos guvernantes, lÓicos o cat˛licos chi siant, non sunt prus resessidos, a pustis de Tangent˛poli, a garantire sa moralidade e su giudu in su territ˛riu de sa Rep¨blica. Tando, chie lu podiat fÓghere custu si non sa CrŔsia, organizatzione isparghinada in totue e finantziada dae s’Istadu matessi?  Sighit ...
 


10/10/2008
Currelimba in moto 

Est una manifestatzione prom˛vida dae s┤Ufýtziu de sa Limba Sarda de sa Provýntzia de s┤Ogiastra pro pr˛movere in totu sa provýntzia s┤impreu p¨blicu de su sardu.
In prÓtica di tratat de dif¨ndere in totu sas biddas unu messÓgiu chi ocannu est dedicadu a "Creschimus cun SOS ALIMENTOS DE SA TERRA NOSTRA". Tando si tratat de difŔndere sa diversidade culturale e linguýstica ma finas su deretu a un┤alimentatzione chi rispetet sa salude, s┤ambiente e sa cultura locale. Sighit ...
 


07/10/2008
Sa “Costante resistenziale” e atrus mitus sardus 
[de Roberto Bolognesi]

Una borta a un’amigu miu italianu, po ddu provocai, dd’apu nau: “Quando noi costruivamo i nuraghi, voi abitavate ancora nelle caverne!” E issu, ca non est amigu miu po de badas:
“Si, ma da allora non avete combinato pi¨ niente!” Is sardus de sa generatzioni mia funt pesaus cun s’idea ca po essi sardu unu depiat essi a s’antiga. E cantu prus a s’antiga unu fiat, cantu prus sardu fiat. Sighit ...
 


06/10/2008
Donigala: sas limbas de minoria a cunfrontu

Su 10 de santugaini b'at un'ad˛biu de importu in Donigala Fenughedu acanta a Aristanis aparitzadu dae s'Ufýtziu de sa limba de sa provýntzia a pitzu de sas leges pro sas minorias linguýsticas ist˛ricas. In su tzentru de ispiritualidade de Nostra Sennora de RemŔdiu dae oras de sas 9 e mesu de mangianu finas a su sero b'at a Ŕssere unu resonu cun reladores che a  Marco Stolfo, Vittorio dell'Aquila, Marco Viola, Giacomo Lombardo, Carlo Sechi. In fatu su programma cumpletu. Sighit ...
 


01/10/2008
Sardu e limbas alloglotas paris pro su multilinguismu identitÓriu

Su sardu e sas Óteras limbas de Sardigna podent bývere in paghe e irrichire su multilinguismu sardu. Est custu su messÓgiu chi nd’est essidu a campu chenÓbura 26 in Terranoa-Olbia in ocasione de su cunvegnu “Sas limbas de Sardigna – In s’Europa de sa Diversidade”, organizadu dae sa provýntzia e dae sa comuna de Terranoa e dae sa provýntzia de s’Ogiastra. Presentes sas autoridades locales prus mannas, su sýndigu Gianni Giovannelli, s’assessore de sa cultura Uccio Iodice e sos rapresentantes de sa Provýntzia Terranoa-TŔmpiu e de sa Regione.  Sighit ...
 

 

 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda  ę sotziulimbasarda,