SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netCHISTIONES CAPUDANNI


Naschit su Comitadu de sos Iscritores "Limbudos"  

Unos cantos iscritores de sa minoria linguìstica sarda, paris cun àteros operadores linguìsticos, si sunt atobiados domìniga 17.09.2006 in Làconi (OR) pro arresonare cara a pare de limba, literadura, poesia, editoria, polìtica linguìstica e identidade comunitària de su pòpulu sardu. S’ant postu, comente nòmene provisòriu, “Limbudos”. Una manera fintzas brullana de fàghere a cumprèndere chi si distinghent dae àteros iscritores pro s’impreu de su sardu. Dae su cunfrontu, chi at tentu sa dura de unu mangianu intreu, nd’est essidu foras su disìgiu de sighire a si bìere e a si faeddare, pro chircare de acumprire fainas, meledos e initziativas bonas pro su tempus benidore de sa limba.Sighit ...
 Turisti a Orgosolo     
[de Roberto Bolognesi]

Litera oberta a Giuliu Angioni de Roberto Bolognesi.
Giuliu stimau, dda scis cussa barzelleta de is duus amigus guasilesus chi bandant a su zoo de Roma?
Girendi-girendi, is duus guasilesus ndi arribbant a sa cabbia de su gorilla e si firmant. Unu de is duus si fait: “La! E custu gorilla non assimbillat a Marcialis de bidda?!
“Ellus?!” si fait s’atru “Cessu, s’arrisu! Toca ca ddu strociaus!” Sighit ...
 Guvernare cun sa limba     

Custa est sa presentada de su libru "Guvernare cun sa limba" de Giuseppe Corongiu, editziones Condaghes fata dae s'iscritore Antonimaria Pala in Laconi su 16 de Cabudanni in su Centru Culturale de sa Comuna. Sighit ...
 Mùsica “pop” e limba     

Calencunu dda mutit "etno-pop", ma fortzis est mèngius chircare àteras maneras. Intre is diferentes mèdios in is cales si ispainat sa limba de minoria sarda, cussu de sa mùsica populare est a sa segura unu de is prus mannos. Tenimus unu muntone de autores e autoras chi iscrient cantzones in sardu e ddas cantant e dant unu grandu agiudu pro chi sa limba sigat a èssere presente fitianamente in sa vida de is sardos.Sighit ...
 Gakuji: istòria de unu anàcrono-biagiadore    
[de Micheli Ladu]

Su ses de capudanni in Giappone est nàschidu unu mascru in s’ereu de sos imperadores, un’erentzia chi esistit e resistit dae prus de duamigia annos chene tènnere nemmancu unu sambenadu, ca essende de natura divina custu non li deghet. Custu est su Giappone. Gasi modernu e peroe finas gosi antigu.Sighit ...
 Su computer e “su Tedescu”      
[de Roberto Bolognesi]

Giuliu Paulis s’at fatu s’ onori de ligi e cumentai, in sa revista Nae, su trabballu chi deu e Wilbert Herringa eus fatu a pitzus de sa relata tra su sardu e is linguas diversas chi, incumentzendi de su latinu, ant tentu unu ruolu dominanti—dominanti in politica—in Sardinnia.Sighit ...
 Boscele: unu giogu pro imparare su Ladinu Istandard    

Is amigos de s’Istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan", de Colle S.Lucia in provìncia de Belluno, nos ant mandadu unu giogu imbentadu pro imparare su Ladin Dolomitan, s’istandard intre sas chimbe variantes de sas Regiones Trentino-Alto Adige e Veneto: badiotu, gardenesu, fassanu,fodom e ampetzanu .Sighit ...
 

 

 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda  © sotziulimbasarda,