SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netCHISTIONES DE martzu 2008

27/03/2008
Telelimba:sa televisione sarda in internet


A bias a isbetare est faina prus peleosa de cussu chi si depet fàghere etotu. Mesche si s’isbetat chi a fàghere sas cosas siat unu sistema chi mancu càrculat a su movimentu linguìsticu e a sas cosas chi faghet in tempos de mistificatzione informativa, de tìtulos de giornales marioladores o de su mudìmine issoro matessi chi est fortzis fintzas peus. Sighit ...
 


27/03/2008
S'ùrtimu bolu de "tiu Peppe Sotgiu"


Est mortu eris a 94 annos Pepe Sòtgiu, unu de sos ùrtimos cantadores mannos de sa poesia a bolu. Dae tempus patiat pro una maladia chi lu custringhiat in domo màrturu e lu impegniaiat a fàghere curas istentosas e peleosas. Pro sos chi sighint galu su mundu de sas garas est una dispedida chi sinnat un'istasone trista.  Sighit ...
 


21/03/2008
Sonetàula
[de Cristiano Becciu]


Otieri, s’oto de Martzu de su 2008. Su Rotary club at ammaniadu sa “prima” natzionale de su film Sonetàula, de Sarbadore Mereu. A nàrrere sa beridade, in Casteddu, sa die in antis si fiat giai proietadu su tzìnema. Ma a custa li narant “prima”, cun contu, ca sunt presentes su regista, sos atores printzipales e cuddos segundàrios chi ant fatu una parte minoredda, e chi nessi tres sunt otieresos.Sighit ...
 


18/03/2008
Sonetàula e Mereu: cun su sardu, ma non "pro" su sardu. Forsis…
[de Pepe Coròngiu]


Cun su sardu, ma non «pro» su sardu. Est custa s’idea chi Salvatore Mereu, autore de sa pellìcula totu in limba “Sonetàula”, at acraridu carchi die como in una dibata organizada in s’universidade de Casteddu. Su regista durgalesu at partzetzipadu a un’adòbiu ammaniadu in sas àulas de Sa Duchessa dae Antioco Floris, catedràticu de istòria de tzìnema e grandu connoschidore de sa cultura tzinematogràfica internatzionale. Sighit ...
 


10/03/2008
Cun Zapatero binchent deretos tziviles e natzionalidades. Totu a s'imbesse de su "riformismu" itàlicu
[de Pepe Coròngiu]


In Ispagna binchet sas eletziones José Luis Zapatero, ma custu sonat comente una derruta pro sas fortzas polìticas italianas chi si ispirant a su riformismu. De seguru però sos diàrios italianos, belle semper provintziales e faulàrgios, ant chircadu de presentare su risultadu de sas eletziones a manera istrumentale e "cumbeniosa". Sighit ...
 


10/03/2008
Tortolie e sa richesa de su sardu 


Est sa die de s’8 de martzu 2008, die de sa Festa de sas Fèmina e aparitzadu in s’aposentu de sa Biblioteca Comunale de Tortolie, inchingiada dae pagu tempus, s’adòbiu “A imperai su sardu in s’Amministratzioni Pùblica” at batidu in sa bidda de sa costera ogiastrina unu muntone de gente interessada, mescamente fèminas in su pùblicu e intre sos relatores.Sighit ...
 


10/03/2008
Su giudìtziu incurtziadu 
[de Sarvadore Serra]


Dear friends/Amigos istimados, I translated into Sardinian language some articles of the Italian “Codice di Procedura Penale” (Code of Criminal Procedure). The subject is “ il giudizio abbreviato” (the short trial). Enjoy your reading. Apo bortadu in limba sarda unos cantos artìculos de su “Codice di Procedura Penale” ( Còdighe de Protzedura Penale). S’argumentu est: “il giudizio abbreviato” (su giudìtziu incurtziadu). Bona letura.Sighit ...
 


08/03/2008
“Pro custa terra rosas e beranos", annu 2008 
[de Renato Poddie]


Su Sòtziu culturale “Colletivu Peppinu Mereu” ètat su bandu po su 2u Cuncursu Peppinu Mereu. S’idea est de afortigare s’iscritura e sa connoschèntzia de sa poesia in sardu. Su Cuncursu intrat in su disignu “Procusta terra rosas e beranos” postu in pè cun su contribbutu de sa Regione Autònoma de sa SardignaSighit ...
 


06/03/2008
S’istòria antiga de sos sardos 
[de Micheli Ladu]


A bias tocat de nàrrere su pecadu ma non su pecadore. Ma custa borta in Diariulimba chèrgio fàghere publicidade a s’imbesse, non prus novas dae su benidore ma dae su coladu. Custu ca a bortas est mègius a lèghere una cosa sena ischire chie l’at iscrita, lèghere antis su pecadu e a pustis connòschere fintzas su pecadore.  Sighit ...
 


04/03/2008
Lege noa pro sas minorias finas in provìntzia de Trento 


Finas in sa provìntzia de Trento si moet carchi cosa pro sas minorias linguìsticas. A segus de una proposta de su presidente Lorenzo Dellai (tzentrumanca), sa Giunta provintziale at aprovadu unu testu de disinnu de lege chi como at a arribare in Consìgiu pro s'aprovatzione definitiva. Mira de s'initziativa est cussa de megiorare Sighit ...
 

 

 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda  © sotziulimbasarda,