SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netCHISTIONES DE ghennàrgiu 2008

22/01/2008
Bi sunt medas limbas sardas? No, solu una 
[de Frantziscu Casula (dae Il Sardegna de su 21.01.2008]


Arresonende e chistionende cun sos istudentes ma puru cun sos mastros e professores de medas iscolas de sa Sardigna in ue a s’ispissu ando pro faghere cursos de limba sarda, sa pregonta chi prus che totu mi ponent est custa: cale limba? Su Sardu –mi narant- est partzidu in medas variantes e duncas est difìtzile a l’impreare in s’Iscola e in s’ufitzialidade. Sighit ...
 


22/01/2008
De sa proa pro testimòngios
[de Sarvadore Serra]


Apo bortadu in limba sarda unos cantos artìculos de su “Codice di Procedura Civile” (Còdighe de Protzedura Tzivile). S’argumentu est: “ la prova per testimoni” (sa proa pro testimòngios). Bona letura.Sighit ...
 


18/01/2008
Unu capìtulu de su libru de Pintore


Esclusiva pro Dariulimba. Pro more chi nos l'ant cuntzèdidu autore e editore publicamus inoghe unu cantzu de "Morte de unu Presidente". su romanzu de Zuanne Frantziscu Pintore iscritu in Limba sarda comuna. S'intritzu: A Nenardu Angioni, presidente de su guvernu sardu l’agatant mortu, mesu nudu in su dominàriu de Istene Demaias, cabu de su Parlamentu. A sa prima, paret un’istòria de fantzeddos agabada malamente. Sighit ...
 


12/01/2008
Su sardu modernu e sa chistione de s’istandard (4)
[de Sarvadore Serra]


Est sa de batos e ùrtima letzione de su cursu de limba sarda. Amus bidu chi sa limba sarda, in antigòriu, fiat usada in sos leges, in sos atos aministrativos e in sos cuntratos e chi, cando sa Sardigna at pèrdidu s’indipendèntzia, su sardu at pèrdidu, a bellu a bellu, custa prerogativa, in favore de s’italianu antigu, de su catalanu, de s’ispagnolu, e de s’italianu modernu. Sighit ...
 


10/01/2008
Contende sa fantapolìtica in sardu
[Intervista a Zuanne Frantziscu Pintore ]


In Orosei, carchi die como, s'est presentadu "Morte de unu Presidente", s'ùrtimu libru de Zuanne Frantziscu Pintore. Est un'òpera deghile e de capia. E chie at a coro su sardu non podet fàghere a mancu de la lèghere. Amus detzisu de intervistare a "Gianfranco", comente si mutit in s’anàgrafe de Irgoli in uve est naschidu in su 1939. Sighit ...
 


10/01/2008
Andemus a sa màrcia contra a su colonialismu
[de Bustianu Cumpostu]


Custa màrcia est contra a su sistema sotziueconòmicu impostu a sa Sardigna dae su colonialismu italianu chi pro su fatu chi punnat a tareas polìticas, prus a prestu che a tareas econòmicas, no at produidu prosperidade pro sos sardos ma at finas istrupiadu s’istrutura sotziale e culturale pro sighire cun is dannos ambientales a su territoriu nazionale de su pòpulu sardu. Una MARCIA ANTICOLUNIALISTA, duncas, contra a sa presèntzia e a s’atzione de s’aparadu coluniale italianu in Sardigna. Sighit ...
 


10/01/2008
“Istillas de lentore” a sa segunda editzione
[de Giuseppe Cabizzosu]


Su premiu “Istillas de lentore”, fundadu in su duemizzaechimbe dae s’associazione culturale “Sa perda e su entu” de Ulassa, est arrivada a sa segunda edizione. Naschidu comente premiu dedicadu a sa poesia ozzastrina, sa competizione poetica si est, cust’annu, allargada a tottu sa Sardigna e at registradu una partecipazione chi neunu de sos organizzadores ait potidu mancu immaginare. Sighit ...
 


10/01/2008
Su dùbiu de sa Limba comuna
[Lìtera de Cicciu Fulghesu]


Caru Peppe, ariseo meria, in su palatziu Aymerich apu ascurtau cun meda praxere totu su ci s’est arrabatau a pitzu de su libru ci as iscrittu po s’impreu de unu “sardu giuridicu-amministrativu”, in totu sa Sardinia candu si depente iscriara documentoso de s’amministrazione pubrica. E beru ca po iscriara i leisi de sa regione, e i documentoso de tuttusu is ufitzius pubricus, abisongiada una limba ci siada cumprèndida de tottusu;Sighit ...
 

 

 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda  © sotziulimbasarda,