SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netCHISTIONES DE Freàrgiu 2007


Pro una “Liberatzione sarda” dae Manca

Est nàschida una revista noa chi dat ispàtziu a sa limba sarda. Est su periòdicu “Liberatzione sarda” chi si auto-definit “periòdicu bilingue de sa manca alternativa natzionalitària e ecopatzifista”. Su diretore est Frantziscu Casula. S’editore est su cunsigeri regionale de su partidu de sa Rifundatzione Comunista Pàulu Innàtziu Pisu.Sighit ...
 Polìtica pro sa limba: sas nemigas sunt disinformatzione e diseducatzione linguìstica 

Connòschere pro pòdere seberare su giustu. Est partu custu su messàgiu aghiadu in s’atòbiu aparitzadu in Dolianova chenapura coladu su 23 de freàrgiu. Nicola Cantalupo e Peppe Coròngiu ant faeddadu unu merie intreu de polìtica linguìstica in Sardigna.Sighit ...
 Catalùnia: fine de s’infrusada istòrica?  
[de Peppe Coròngiu]

Pro chie est fitianu a sas peleas catalanas, su mudare de sos sentidos populares de custos ùrtimos annos est a craru mannu. S’època istòrica cumintzada in su 1978, a pustis de sa deruta de su franchismu e s’aprovu de Costitutzione e Istatutu noos, est in finitia. Cussa infrusada istòrica, a pustis de sa ditatura, paret arrèssida.Sighit ...
 Su sardu in su “sancta sanctorum” acadèmicu de sa cultura catalana  

S’istadu sotziulinguìsticu de sa limba sarda bogadu a craru in cara a sos acadèmicos catalanos. Sos professores de sa setzione filològica de s’Institut d’Estudis Catalans (comente a nàrrere in Itàlia s’Acadèmia de sos Linceos), cun sos catedràticos e sos dischentes de sas universidades de Lleida e Girona, ant pòtzidu iscurtare in sas dies coladas dae Giuseppe Coròngiu, presidente de su Sòtziu limba sarda, comente andant sas cosas in Sardigna in argumentu de limba.Sighit ...
 Sa revesa de sa limba 

Pro su diàriu “Il Sardegna” e “La Nuova Sardegna” su 2007 at a èssere un’annu de importu mannu pro sa limba sarda cun chentinas de comunas chi ant apertu isportellos linguìsticos e s’Ufìtziu regionale chi est prontu a mòvere. In prus at a èssere s’annu de sa chirca sotziulinguìstica chi at a dare infines inditos pretzisos subra s’istadu de sos faeddadores e de comente costumant a pessare sos sardos in custos argumentos.Sighit ...
 Ladinos: finas issos pessant a una limba unificada “amministrativa” ebbia 

Cun su mèdiu e s’agiudu de chircas sotziulinguìstica, finas sos ladinos cherent ischire de prus de sa situazione idiomàtica insoro. Sos resurtados reghentes sunt bonos ca paret chi sa limba ladina aguantet meda in sas baddes prus mannas e perdet terrinu petzi in cuddas prus “turìsticas” comente in Cortina d’Ampezzo.Sighit ...
 

 

 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda  © sotziulimbasarda,