SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netCHISTIONES DE Abrile 2007


Romanzu nou de Larentu Pusceddu in Paberiles

Si intitulat "Dona Mallena" su romanzu nou in limba sarda de Larentu Pusceddu. Est unu contu ambientadu in sa Sardigna de s'Otighentos chi publicat s'editore Condaghes in sa canaca "Paberiles", sa prus interessante e costante initziativa literària sarda de sos ùrtimos annos. S'intritzu disinnadu dae Pusceddu, chi est su primu chi at publicadu unu romanzu in sardu cun "S'arvore de sos tzinesos", cumintzat in su beranu de su 1866.Sighit ...
 Gramsci: testimòngiu eternu de sas malefatias de sos nemigos (gramscianos) de sa limba

Sa Regione autònoma de Sardigna at detzisu de dedicare sa die de sa Sardigna a Antoni Gramsci e, si podet nàrrere, chi apat fatu bene. In tantu ca su pensadore de Ghilartzi, at pagadu cun sa vida sua su prètziu de sas ideas chi aiat e custu est sèmpere ocajone de ammiru pro sos òmines de giudu. A segundu ghetu ca s’iscritore e su polìticu non petzi no aiat ismentigadu sa terra sua, ma nos at lassadu iscritos lùghidos pro sa chistione de sa limba e s’identidade.Sighit ...
 Sa Crèsia sarda? Un’agentzia linguìstica de s’istadu italianu

Si b’at unu logu in Sardigna in ue de sardu si nde intendet azigu de a beru, custu est sa Crèsia. Non petzi leada a cunsideru comente fàbricu, ma a manera pretzisa comente “ecclesia”, assemblea, cunsessu, cunfèrentzia, cumone de totu sos sardos cristianos. Sas gerarchias, finas cando sunt sardas e non continentales, non parent interessadas meda a s’impreu de sa limba sarda in sa liturgia e in sas prèigas. Sa Crèsia sarda nd’est bènnida, dae unos norantanos annos a como, a èssere una de sas prus balentosas agentzias linguìsticas de s’istadu italianu.Sighit ...
 Cuncursu intituladu a Pepinu Mereu

Su Sotziu Culturale "Colletivu P. Mereu" de Tonara at organizau su Primu Cuncursu de poesia intitolau a Peppinu Mereu. Su bandu est giai publicau in su situ WWW.peppinumereu.it, ma
po s'importantzia chi tenet su SotziuLimbaSarda in is fainas de sa cultura isolana, nos aiat a faere pragere chi dd'essereis publicau bosateros puru. Paris cun sa litera bosi mannaus su bandu furriau in .PDF.Sighit ...
 Bolognesi: unu mètodu de pònnere in contu pro assebertare sas chistiones linguìsticas

Si b’at àpidu unu libru chi in custos annos at marcadu su dibàtu intro su mundu de sa linguìstica sarda non b’at duda a nàrrere chi est cussu de Roberto Bolognesi. “Sardegna tra tante lingue. Il contatto linguistico in Sardegna dal Medioevo a oggi”, iscritu a bator manos cun Wilbert Heeringa, est istadu unu volùmine dignu de èssere mentovadu non petzi pro sas novas chi bi sunt in intro, ma mescamente pro su mètodu de chirca iscientìfica chi proponet.Sighit ...
 S'acadèmia pro sa die iscrìet a Soru
[de Massimo Pistis]

Saludi a Vossignoria su Presidenti de sa Sardigna, fiat de meda chi depia iscriri a fustei, ma immoi puru su tempus est pagu, duncas m'appa limitai a s'essentziali. Ia a bolli arregodai ca occannu chi benit at a essi su de duxentus annus de sa morti del Giommaria Angioy, po custu avanzu umilmenti sa proposta chi Sa die de sa Sardigna siat destinata a custu eventu.Est necessariu chi su sardu diventit gradualmenti, ma non prus sporadicamenti o volontaristicamenti, una materia chi intrit regolarmenti e ufitzialmenti me in s'insegnamentu de is iscolas de s'infantzia, fintzas a is superioris, comenti a studiu de sa grammatica e de sa storia, ma puru comenti a limba de insegnamentu, de conseguentzia maistus e professoris depint teni passientzia e medas despregiatoris de su sardu, si depint poni a ddu studiai.Sighit ...
 Rai: cuntratu de servìtziu triennale cun tutelas dèbiles pro sardu e friulanu 

Su cuntratu triennale 2007-2009 de servìtziu Rai-Guvernu Italianu est istadu firmadu carchi die a oe, ma sos giudìtzios e parres pro sas minorias sunt divessos. S’emendamentu presentadu in Commissione Vigilàntzia meses a como dae su deputadu sardu Antoni Satta no est coladu e pro sas limbas sarda e friulana non b’at peruna tutela ispetziale. Ma non totus sunt de acòrdu cun sos crìticos e sustenent chi como b’at possibilidades in prus de interventu.Sighit ...
 Italianu limba ufitziale? Sa nova bera est un’àtera...
[de Pepe Coròngiu]

A su mancu a una cosa est serbida sa cuntierra subra sa limba italiana ufitziale de creze costitutzionale: a nos acrarire su gustu pro su paradossu polìticu in matèria de polìticas linguìsticas. Di fatis su disinnu de lege costitutzionale aprovadu unas cantas dies a como in Parlamentu, non cambiat sa realtade giurìdica efetiva de s’amparu de sas minorias linguìsticas in Itàlia.Sighit ...
 PERDAS: un’ànima de perda chi pigat bólidu s’amosta de is pinturas de Piero Ligas.
[de Paola Alcioni]

Est beridadi: s’arti est s’atu de acrobai is contràrius ingenerendi unu novum chi andat addia meda de sa suma de is elementus postus impari.
In sa pintura de s’artista de Nurri - chi amostat is traballus suus in sa Vetreria de Pirri,de su 3-04 a su 14-04, ore 10/13 – 17/20 bogau su lunis – luxi e scuriori, tzérriu e citiri, nascimentu e morti, passau e benidori, andant addia de issus etotu contendi sa tribulia de una realidadi chi si fait spera própiu po su scioberu de s’artista de dda contai cun totu is scontrórius de s’anima turmentada e aperdada de sa terra sua.. Sighit ...
 

 

 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda  © sotziulimbasarda,