Copyright Š Micheli Ladu

   AVVERBIOS DE LOGU 

Sos avverbios de logu servint a inditare cal'est sa localizatzione in s'ispatziu e calicunu si cumportat cumente sos Dimostrativos:

vicino a me vicino a te lontano da noi
innoghe,innoche,innoi, innoxi,ineco incue, inguni,inelo in ive, icuddei,

incuddane,in dedda,iniende,

acuddane,deinnė.

S'inditu de su movimentu resultat:

istadu in logu motu a logu motu dae logu
ube,inue,aundi anco, a uve,aundi,  daeube,daenue,de undi, 

Ateros inditos de logu sunt:

allargu,atesu lontano
acanta, acante, serente,acurtzu,affaca vicino
in segus, a segus, a palas,in palas, dae segus dietro
a innantis, adainnantis, denantis, daennantis,in cara, cara a davanti
susu, a subra, subra, a pitzus su
giosso, a basciu gių
foras, in foras, a foras fuori
a intro,in intro,a intru dentro
a furriu, arroliada,  intorno
in tottuve,in donnia logu, in cada logu ovunque
in nedduve, in noddube,illogu, in perunu logu da nessuna parte
aterube, aterue, ateruve altrove
in s'oru, in costas, in costadu, a banda, in s'ala a lato
a dereta/dresta, a manu dereta/dresta a destra
a manca, a manu manca a sinistra
 in mesu de, intre, intra tra

Esertzissios

 

I° Livellu
Articulu Determinativu
Articulu indeterminativu
Numerales
Azetivos
Possesivos e Dimostrativos
Relativos e Interrogativos
Pronumenes pessonales
Indefinidos
Prepositziones
Congiuntziones
Interietziones
Sa familia
Avverbios de logu
Avverbios de tempus
Oras
Dies
Meses
Istajones
Avverbios de modu
Avverbios de cantidade
Avverbios frasales
Sa carena/Corpus umanus
Colores
Frutura 
Birdura
Sentidos
Verbos
Tempus (atmosfericu)
Logos
Sa domo
Flora
Fauna