ę LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/02/2005 Por, cultura e prioridades

Dinare de s'Europa po jazz, treatu e "grandi eventi"

Sacrifitzios giai, ma non po totus. Seguramente no a su mundu de s'ispetÓculu assistidu cussu chi ispainat in logu nostu sa cultura musicale commertziale furistera ma ddu faet cun su dinare p¨bblicu. Pubblicaus sena grandu cummentos un atu de sa Regione chi destinat su d inare de s'Europa a rassignas de musica, cultura e artes chi ant pagu de sardu si non nudda. Ddue at unu pagu de farighina a Carrasegare e Chida Santa ebbia po tuppare sa bucca. Cando mai a calencunu polýticu at a bŔnnere in conca de impreare unu POR po sa limba sarda? Fortzis mai. Intantu, si cumprendet bene dae custa istruttoria cale sunt po su guvernu regionales sas prioridades culturales de sustennere. Est dinare chi s'Europa nos giat ca seus poberos e noi dd'ispendeus a manera gasi provintziale...po sa m¨sica jazz... A propositu, ma is "grandi eventi" non furint solu de sa Dereta o su provintzialismu est de Manca puru. 

Leghe su pdf 

A segus