LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos de sa limba

Lsu

Proposta del comune di Quartu

Emilia Calaresu:osservazioni sulla LSU

Mario Puddu:tottu su sardu

Legge 482-99

Legge 26-97

Leze 26-97 in sardu

Attuazione 482-99

A segus