SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netCHISTIONES DE Santu Gavini/Mese de Ladàmini


Dell'esotico dietro l'angolo:ovvero che cosa è il sardo per i linguisti  
[de Marinella Lorinczi]

Sa de tres puntadas de su libru eletronicu de Marinella Lorinczi. Su traballu est partzidu in duos: a una banda s'articulu de su Martzu 1981 a s'àtera sas notas bibliogràficas Sighit ...
 Sergio Frau inchietu contras a su “Còrgiu” chi imbòligat sa Sardigna   

Sergio Frau, torrende friscu friscu dae s’acadèmia de sos Linceos, si presentat in Làconi in su cunbènniu “Sardigna: ìsula mitu?”. Un’ingrangeu de ispantu pro sa bidda de su Sartzidanu chi dd’at acollidu carchi die a como. Testimonia: unu muntone de gente a dd’iscurtare in su tzentru culturale in soru de su Palàtziu Aymerich. Sighit ...
 Sa limba de su fàmine? S'italianu  
[de Roberto Bolognesi]

Femu annus circhendi sa manera de nai ca sa lingua sarda si serbit a innantis de totu po fai guadangiai dinai a is sardus e immoi mi parit ca nci seu arrenesciu a dd’agatai.
Forsis apu sceti torrau a scoberri s’America, ma mi parit ca su discursu miu bessat prus craru. Eja, cun Google Earth dd’apu fatu! (scarrigai-si-ddu: http://earth.google.com/).
Provai bos-atrus puru a fai custu giogu:Sighit ...
 No a su "Manifest Destiny" pro sa limba  
[de Nanni Falconi]

In sas presentatziones chi fato de sos libberos mios b’at sèmpere calecunu chi mi preguntat proite iscrio in sardu como chi totus in Sardigna faeddamus in italianu? E sigomente s’allega che ruet a s’ispissu a faeddare de limba sarda fintzas cando a mie fit piàghidu de arrejonare solu de sos romanzos mios; b’at chie narat puru chi est una faina debbadas a la chèrrere amparare e imparare, chi tantu non b’at piús rimédiu ca sa sorte sua est già sinnada.Sighit ...
 A nàrrere sa beridade  
[de Nicola Cantalupo]

Bos naro sa beridade. In antis de istèrrere is resones de s'allega mia in pitzu de sa LSC, bos depo iscoviare una cosa. Deo e totu dd'apo pigada in manu e lèghida. Dd'apo istudiada, forrogada, furriada a s'imbesse e castiada in intro. E apo peri lèghidu su chi ant naradu totus is chi si dd'ant istudiada, prus de mene mancari. M'apo pensadu deghe bias e prus ite nde bogare de custu paperi. Mi', m'apo pensadu, a sa fine unu tentu at s'alientu giustu, e at isseberadu. Lee-nde is consìgios chi b'aiat a inghìriu, ma finas imbideadu bene de tènnere su benidore de is sardos in manu. Tandu su dadu dd'ant tiradu, iat naradu cuddu.Sighit ...
 Chi su sardu siat una limba...  
[de Peppe Luisi Pala]

Chi su Sardu siat una Limba,...
sos Sardos Sabios e Sìntzeros no l'ant mai postu in dubbiu ne in pessamentu; su fathu matessi chi mancari tothu sos ch'ant cumandadu in Sardigna, malos e ladros totus, bonos e onestos su matessi ma...pius pagu, epant fathu de su mendzus issoro po la faghere isparire e morrere, e...ISSA inveces est sempere inoghe, cun nois, a narrere e faghere sa partighedha sua,...la narat beramente loga subra de sas bonas raighinas chi Issa at postu intro de sos coros nostros...e...po sa beridade, fintzas in su'e de calchi istrandzu puru. Sighit ...
 

 

 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda  © sotziulimbasarda,