© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/05/2004 Politica limbistica e eletziones

Sas faddinas de su tzentru-manca

Totu sos chi nde cumprendent de polìtica nant ca a sa Regione, po custas eletziones de su 2004, b’at unu candidadu e un’ischieramentu chi sunt favoridos. Cale non l’amus a iscriere inoghe, pro ca pagu nos interessat e, a fundu de sa chistione, pagu cambiat puru si binchet s’unu o s’ateru de sos polos. Cun su sistema de votu a majoria, di fatis, sos frontes chi sunt a triva de pare po si cuntèndere su votu de sos eletores, s’assimizant sèmpere de prus in programas, in fainas, in parlatas e in disinnos. Paritzas bias binchet cussu chi resesset de prus a bentulare sa pandela de su “cambiamentu”, proite sa zente est gasi coloviada dae sa politica chi diat chèrrere cambiare sèmpere. A d’onzi eletzione. Duncas de curiosu e de particulare b’at pagu in custa cuntierra regionale. In contu a originalidades e diferentzias cun su fundale italianu, podimus marcare ca, a pustis de prus de trinta annos de triballu a cumone, su Partidu Sardu at lassadu su Tzentru-Manca e, alliandosiche cun Sardigna Natzione, at fatu naschire su “Fronte Natzionalitariu o Natzionalista” chi galu non si fut fatu biere. Sos analizadores eletorales de finu indentant chi custu Fronte non at sos nùmeros po istrobbare sos duos pegos mannos chi s’ant a cuntendere s’iscannu mannu de Villa Devoto. B’at peroe de nàrrere chi, a àere dogadu a su Partidu Sardu, est parta una faddina manna si s’abaidat a sa chistione in tempos mesanos e longos. Gasi faghende su Tzentru-Manca at criadu s’ocasione de fàghere intrare sa pandela groriosa de su Psd’az in su de tres polos, e duncas de bi lis fàghere intrare credibilidade manna puru. Ite significu at a tènnere custu po su tempus benidore? Ite balanzu o gastu po sas polìticas limbisticas? Amus a biere. Tempus bi nd’at a muntone: chimbe annos sunt longos a colare.

A segus