© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/05/2004Sa moda noa de afundai su sardu

Putzi putzi, sa limba in is ufitzius

S'opinioni generali in argumentu de lingua sarda est istettia sempri varia. Podeus nai chi a suba de custa chistioni eus tentu in Sardinnia cantu su prus est possibili de parris diferentis. Is chi funt cambiadas sempri funt però is arrexonis de chini non feti no est istettiu mai cunvintu, ma antzis at gherrau e batallau po non lassai afortiai sa lingua sarda. Unu tempus custus narànt ca sa lingua sarda no esistiat, ca fut una manera de s'acorrai a sa sola, ca fueddendi in sardu nosu isolanus s'assolaiaius ancora de prus. Oi totu custu no ddu podint nai prus poita funt bessias is leis chi ant arreconnotu sa lingua e dda difendint. E in saras, comenti faint custus "scientziaus" a ciccai de afundai ancora su sardu? Nant po primu ca no est berus ca issus funt nemigus de sa lingua (mancai apint scrittu totu su malu possibili de sa chistioni de su bilinguismu), e antzis ca funt disfamiaus de genti cumenti a nosus. Issus su sardu non feti ddu stimant, ma antzis dd'adorant. Però.....però.....ma........ se......... forse........., e una surra de "conditio sine qua" chi a sa fini fintzas su prus burricu cumprendit ca a su bilinguismu no ddu bolint. Antzis, ddu bolint aici comenti est immoi: dialetizau e acanta de isparessi ca sa genti non ddu fueddat prus. Bolint su "statu quo", ca ddis fait giogu. Timint ca chi passat su bilinguismu, issus non contant prus nudda. E in saras intrullant is acuas chistionendi de identidadi, ma mai de lingua. Ddis interessat a ponni a parti sa lingua, ma a abarrai in mesu a is chistionis de sa cultura "sarda" po non perdi sa chi Gramsci naràt "egemonia culturale". S'urtima est sa chistioni de su sardu in is ufitzius. Ma a ita serbit ?- nant - ma poita depit essi una cosa burocratica su sardu? Putzi, putzi, mellus in bucca de sa genti totu folcloristicu e ispontaneu po cantai muttetus e trallaleras !!! E' cosi bello il sardo naturale e i mille dialetti dei pastori e dei contadini. Perché standardizzarlo? E' cosi selvaggio e affascinante ! Mellus a ispendi su dinai in sa "cultura" sarda (chi bolit nai tottu e nudda), no in sa lingua, aici podeus traballai nosu puru cun custa lei a pustis chi dd'eus cumbattia po trint'annus. O su dinai si nci ddu bolit pappai solu chini est po su bilinguismu immoi cun sa scusa de iscriri in sardu leis e autus pùbblicus? Che forzatura, accidenti, che forzatura !!! Si ndi funt scarescius, custus dengosus amalesaus ca sa est sa lei chi narat ca su sardu podit essi, antzis depit essi, lingua de guvernu in s'amministratzioni. E ca sa lingua chi lompit a dogna tretu, s'afortiat e no abarrat a livellu folcloristicu. Po non chistionai poi de cuddus chi nant ca funt a favore de su sardu, ma contrarius a s'imparu in is iscolas. Ma funt sintzeris? O maccus funt? O cussus chi pontificant de sa lingua sarda ma no arrenescint mancu a nai dus fueddus unu a vatu de s'atru. E si bolint nai a nosu cumenti depeus scriri e comenti e candu depeus chistionai? E custa genti iat a depi fai sa politica linguistica? Ohi, ohi, gi seus acconcius!!! Donai attentzioni, amigus, a is margianis bestius de angioneddus e arregodaisì ita iat nau sa bonanima de Gramsci.

A segus