© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/05/2004 Limb'isorta

Zogamus cun sa limba

de Micheli Ladu

B’at bisonzu de zogare cun sa limba nostra, si depet e si podet faghere cun totus sas variantes. Antzis propriu dae custas essint cosas ispantosas. In zona mea uve impleamus su colpo di glottide b’ada una frase cun nd’unu sensu crompìu fatta dae sas solas chimbe vocales: A I E O U, faghide fogu resultat. Zogare duncas cun sa limba est fintzas cumprendere su mundu, Ludum lu mutiant sos latinos simillante a su Ludu uve fortzis s’imbrossinavant gherrande pro zogu in s’inturtu de terra e abba. Bartezzaghi narat chi in zapponesu URA ARU cheret narrere Esistit s’Imbresse ( e difatis si podet leghere a su cuntrariu).Torrande a su Ludu podimus narrere chi si sa terra ad’abba sicuramente est abbàda, (si podet legher dae deretta a manca e a s'imbresse) ca si imbetzes de abba non nde "b’ada" un’acca sicuramente ch’est accabbada. Medas usan’abba fritta pro si sapunare e pro custu sunt sempere cun s’ abbanasu guttia guttia A sos camareris bisonzat ammentare imbetzes chi sas sebadas non sunt de badas e duncas nde diant una cun allegas grabbadas.. Palindromos, bifrontes, tautogrammas, anagrammas e cumpanzia bella, provade a zogare cun sa limba nostra, iscriide a su Sotziu Limba Sarda. Micheli Ladu

A segus