LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/05/2004 Nivellos limbisticos e connoschentzia de sa limba

Sebadas e Mamuthones

de Dariu Piga

Innoghe in Madrid apo connotu una cunterranea, a bisu meu meda iscimprota... in su coddu eo juto semper una cullana cun d'una mascara de mamuthone fata dae connadu meu (ki triballyat sa linna). custa pitzinna, comente l'at bida at nadu:" ma e`una maschera di "mamutones'?... a nivellu limbistigu custa cosa mi faghet pensare ki semus pagos a beru a beru sos ki iskimus comunicare in limba sarda... fintzamente a cando b'amus a essere nois, custa limba no at a morrere... ma pustis? ispero ki no morzat mai... saludos... Dario Piga P.D. congratulatziones pro su situ e pro s'impinnyu ki setzis ponzende pro s'afortimentu de sa limba sarda.

A segus