© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/05/2004 A is obispus sardus sa lingua sarda no ddus combincit

No est pretzisu a fai missas in sardu

Ligendi su diariu periòdicu de sa diocesi de Aristanis “Vita Nostra” s’est scipiu ca sa Cunferentzia Episcopali Sarda at arrexonau calincuna cida a imoi de sa chistioni de sa lingua sarda in sa liturgia. Sa positzioni chi nd’est bessia a foras no est ancora in favori a s’umpreu de su sardu. Is obispus, in pagus fueddus, ant nau ca sa domanda de fai is missas in sardu arribant de territorius piticus e sempri de “certi ambienti culturali”. Iat a essi prus pretzisu chi custa dimanda dda fatzat prus genti e prus predis cun d’unu movimentu generali chi non siat in manu a pagus. In prus is obispus sardus denuntziant sa chistioni de sa lingua chi ponit in acuas malas sa Cresia a su momentu de isceberai sa lingua. Dudas medas ddui funt a pitzu de sa aicinada “Limba Sarda Unificada” chi, comenti scrit su giornali diocesanu, at arregotu medas “polemiche”. In prus, po sa cunferentzia de is obispus sardus, andant istudiadas mellus is possibilidadis de is variedadis prus mannas de su sardu: su logudoresu e su campidanesu. Ampramanu a is arretoris invecis po umperai su sardu in is cantidus, in is arrosarius e in totu is funtzionis traditzionalis aici comenti iat giai istabiliu su Cunciliu Vaticanu Segundu. In finis, peruna novidadi: est su pentzu chi giai si conosciat de sa Cresia. Unu dolori po is credentis chi disillant de s’ascurtai una missa in sardu comenti, po nai, podint fai is saligheresus in cadalanu. In prus ddui est una befa puru: sa Cresia fai ecetzionis folcloristicas po is preigas candu ddui est de mesu s’interessu turisticu comenti est capitau po cussa missa autorizada in sardu (aici ant scritu is giornalis) de fai in sa Bussa de su Turismu a Milanu. Deus chistionat in limba de minoria feti po is turistas e is saligheresus? No seus a tesu meda de candu s’obispu piemontesu de Aristanis Fontana, in su de dexiotu sèculus, odiàt e arrefudàt sa lingua sarda fintzas a su puntu, issu ca fut italianu, de preferri s’ispagnolu candu is ibèricus si ndi furint giai andaus. Po Fontana chi dd’iat scritu, e timeus finztas po is sucessoris suus, su sardu est sèmpiri

A segus