© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/05/2004 De unu itu politicu a sa chistioni de s'identidadi

Casteddu capitali?Ma de ita?

Est de una scuta chi, in sa chi Altziator iat batiau “sa tzitadi de su soli”, s’intendit custu annomingiu: Casteddu, Capitali de su Mediterraneu. Ddu scieus ca a bortas sa polìtica nd’imbentat de dogna arratza po campai, ma custu itu s’est partu, e si parit, istremenau. Fortzis chini dd’at bogau a pillu boliat narriri, a bonu coru, ca Casteddu est prenetada a èssiri una tzitadi chi castiat a logus de a tesu po barigai is tretus istrintus de domu nosta. Duncas una pentzada in bonu, positiva, ca aberit is giassus serraus, e iscudit sa realidadi nosta in su mundu mediterraneu e europeu. Ma nosu, ca conoscieus is casteddaius e chini ddus guvernat, eus pentzau chi custa bisioni polìtica tenit un’arriscu mannu: cussu de castiai tropu a foras e pagu a intru, meda a is allenas, e nudda a is cosas de domu. Si Casteddu fessit una personi, nosu si dda imaginaus comenti una nòbili sennora beccia ma abista, chi in mesu a is fainas e is trassas de dogna dì, si nci mirat a innantis, a palas de su mari, a cussus logus de dimonius de totu custu mari mannu. Is coddus perou funt furriaus a sa Sardigna a manera chi propiu non si potzat comunicai cun is sardus de a intru, custus pippius arestes e perdularius. Provincialismu? Ignorantzia? Interessu? Nudda de nou de is tempus de is fenicius bendidoris de pannus arrubius a oi. Su chi est mudau est ca is sardus no abarrant prus in is nuraxis-biddas insoru, ma si fuint e lompint a sa capitali chi ddis furriat is coddus. E funt in medas. S’ant a agualai issus puru e ant a cumentzai a castiai sempiri a tesu? O che a piciocus de crobi ant a agafai sa gunnedda de sa sennora beccia e dd’ant a cunvìnciri a si furriai a portai a castiu sa terra sua chi iat a deppiri guvernai? Eus a biri. In s’interis Casteddu e is biddas de acanta s’unfrant de genti, ma donna Capitali de su Mediterraneu tenit atru de fai. E ita bolit nai su probrema de s’ispopolamentu de is cussorgias de a intru chi ammanniat su catzigu de is vituras, ispaciat s'acua e fait aumentai su pretziu de is domus? Mellus a iscialai in festas e ballus de televisioni. Mellus a cùrriri cun is sentidus in is andalas luxentis de su Mediterraneu donendi su dinai nostu a capitanus de motoscafus e navius a vela chi pedint a manu parada. Nosu seus sa capitali de su Mediterraneu: Barcellona, Genova, Napuli, Algeri, Tunisi, Trieste, Palermo, Atene, Istambul, Alessandria, e is àtras, ita funt cunfromma a nosu?

A segus