SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerčntzia de Diariulimba
Su Sņtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sņtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lģtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.net



Diretore: -       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
CHISTIONES

24/07/2008 
Le calde notti del clan Agnelli: un giallo
[de Robertu Bolognesi]


Ita est sutzedendi? Cosa stramba meda est sutzčdia custu mesi de argiolas. Giorgi Melis nd'est bessiu a campu in "L'altra voce" cun unu atacu personali contras a mei. Un'atacu ca non appoddąt a nisciunu logu. E de giornalista s'est furriau a abogau de sa dita Agnelli & C.
Spantau seu.

Non emu atacau a is clientis suus de unu muntoni de tempus"a ita serbit? Nant sempri sa propriu cosa!"e issu, po podi atacai a mei, m'at circau contus becius de mesis, boghendi-nde-ddus de su cuntestu issoru e furriendi-ddus a atra cosa de su chi emu scritu deu (bastat a castiai in s'archiviu de "L'altra voce" po ddu biri).
Lassendi stai ca, intzandus, est stetiu issu e totu a mi pubblicai cuss'articulu brullanu: duncas aici ingiurgiosu non depiat essi. Dd'at fintzas lassau unu bellu pagu de tempus in sa "prima pagina": de su 18 a su 29 de abrili!
Sa Professoressa Lņrenczi, critichendi a sa LSC (e dringhili!), iat contau ca occannu non est sceti s'annu de sa lingua, ma fintzas s'annu de sa patata (arratza de spiritu de patata!).

Deu, sighendi in cussa linea, emu scritu ca issa a su "spezzatino" solitu de LSC custa borta nci iat aciuntu is patatas e, po cumpletai sa riceta, emu cunsillau a lassai is patatas intreas: "est sempri mellus a non segai is patatas!", emu serrau. Mi ndi femu acatau ca, a pustis de cuss�articulu, Melis non mi pubblicąt prus nudda, ma non mi femu spantau, ca issu e totu mi iat scritu in una e-mail privada ca est amigu de G. Agnelli, e ca est a sa parti de issu: lampu! chi non mi dd'iat nau non mi ndi femu acatau, no! Il mondo č bello perchč č vario! Fintzas Giorgi Melis tenni su deretu de essi Giorgi Melis: deu non apu murrungiau e apu pubblicau is cosas mias in atru logu.
Boh?! Totu in una m�agatu totu sa scuderia Agnelli, con annessi e sconnessi"soprattutto sconnessi"circhendi-mi contus de volgaridadi e de agressividadi e de arrogantzia.
E chini buginu fiat pensendi-ddus?

Deu femu in ferias cun fillas mias, gosendi-mi a is piciocas e su mari e sa bellesa de sa terra nostra e custus strolicus si ponint a mi circai contus de patatas: ma ita nc'intrąt? Nau sa beridadi, sa primu cosa chi apu pensau est: "Balla, custa borta seu bessiu importanti de aderus! Chi unu grandu giornalista che Giorgi Melis 'ti sbatte in prima pagina', bolit nai ca ses arribbau a logu!�" Insomma, sa basca de cussas dis fiat fendi dannu a mei puru...
Lassendi stai ca s'articulu est scritu mali meda "Melis puru podit fai mellus: ita fiat cotu de sa basca? " abarrąt su fatu ca cuss'atacu non appoddąt a nisciunu logu. Aundi fiant parendi?
Delegittimazione? Craru, ma poita? Aici importanti e "ligitimu" seu?

Melis at nau cosa fintzas a s'assessora Mongiu ca non est intervčnnia contras a s'articulu miu, articulu chi issu at lassau in su giornali cosa sua unas duas cidas.
Podit essi "sconnesso" un'omini? Depit essi sa basca e totu. Cussa basca chi non ti lassat dromiri a de noti...
E comenti mai ant cambiau sa strategia de non mi carculai? Fintzas a immoi sa "parola d'ordine" fiat: "Bolognesi non esiste". Mai una replica, mai un'arrespusta. Figura-ti!

Ddis iat a tocai a verificai su chi nau: "voja de lavorą sarteme addosso!" Trooopu basca...
Est prus facili meda a fai finta de non sciri su chi nau deu e su chi nc'est scritu in sa delibera istitutiva de sa LSC. Aici issus, is autoridadis chi non ant mai biu unu Ph.D. de acanta, podint sighiri a nai su chi ddis parit e praxit. Tanti "Giorgi boy" pubblicat a issus sceti e "L'altra voce" est totu su mundu! Parint de cussus pipieddus ca si tupant is ogus e si creint ca funt is atrus ca non bint a issus.
E ita est sutzediu a pustis de custus atacaus personalis contras a mei? Totus si funt postus a fueddai de mei, ma non comenti boliant issus!

Beh, mi tocat a cunfessai ca m'at fatu prexeri a biri totu custa genti chi m'at mandau sa solidariedadi cosa sua. Ma custu est un'atru contu�
Sa cosa chi contat est ca, a su chi parit, su clan Agnelli cussus notis at dromiu pagu, po sa basca o po is pensamentus, e nd'est bessiu a campu cun un'atacu malu a cumprendi.
Nervosus, ge funt nervosus, ma poita?

Berus est ca nci funt una pariga de cosas in airi: sa lei noa po sa lingua acanta de bessiri, su movimentu po sa lingua chi intrat in is istitutzionis passendi de su portali mannu, sa beridadi che est bessendi-ndi a pillu a pitzus de comenti is universidadis italianas de Sardinnia ant impreau su dinai po sa lingua sarda.
Ma ita nc'intru deu?
No at essi cuss'articulu in Diariulimba aundi Cantalupo contat de cussu cursu chi apu fatu in Silicua, aundi apu ammostrau ca fait a pronunciai una grafia comuna in su dialettu de bidda issoru?
Bieus...

Cristina Lavinio ("La ragazza del clan") at scritu una frasia sibillina in s'articulu suu: "la ricerca ossessiva di una forma standard (o koinč), di una varietą unificante le diversitą (per alcuni intollerabili) tra le varie parlate sarde. A costo di costruirla a tavolino. E come? vedendo la salvezza in una ortografia unificata". "Ortografia unificata", sighendi sa strategia issoru intitulada "Bolognesi non esiste", bolit nai "Proposta de Bolognesi". E sa Professoressa Lavinio ndi scit de prus de custa cosa de su chi at scritu Cantalupo, ca deu sa cosa si dd'apu spiegada custu mesi de ladamini passau, prandendi cun issa in unu ristoranti de Casteddu becia. Sceti ca intzandus non parģat aici putzi-putzi...

Poita ca, chi po issus su probblema est cussu de lassai s�arricchesa de bariedadis de su sardu coment'est, sa solutzioni chi ddis serbit est propriu su de aunai s'ortografia ammostrendi comenti si podit fai a dda pronunciai donniunu in su dialetu suu. In "campidanesu", po essi pretzisus, ca issus funt a sa parti de su "campidanesu". Candu si dd'apu spiegau, sa Professoressa a mei "Putzi-putzi" non mi dd'at nau. Immoi, fendi custu cursu in Silicua, aundi fueddant campidanesu chentza de "virgolette", apu ammostau ca sa proposta mia funtzionat. E infatis de ocannu chi benit s'Istitutu Cumprensivu de Silicua at a incumentzai a imperai s�ortografia comuna po s'imparu de su sardu.

Chi su probblema issoru fiat cussu de sarvai s�arrichesa de bariedadis de su sardu, immoi de su prexu iant a depi sartai che pulixis. Macchč, sticchida de balla! Mancu custu ddis andat beni! Ma intzandus su probblema issoru non est cussu de sarvai is bariedadis de su sardu! Su probblema est s�unidadi linguistica de is sardus! Antzis, sa solutzioni de custu probblema ddus fait arrinegai a su puntu de fai su nomini de su "Cavaliere inesistente" de sa linguistica sarda. Mancu mali ca deu in Silicua ddus emu avčrtius: "Eis a biri ca, comenti ddu scint, sciopant!" Eccoli qui, puntuali e prevedibili, da bravi neurotici compulsivi.

Poita totu s'operatzioni de Agnelli & C. parit mirada a mi delegitimai in is ogus de unu pubblicu de genti simpri meda. Simpri che s�idea chi issus tenint de is maistus de scola: "Bolognesi est antipaticu, duncas su chi narat est sballiau!" Dd'ant a crei in Silicua?

Berlusconi iat a nai ca su miu est unu teorema, ma issus non ant a nai nudda, ca su trabballu bruttu ddu lassant fai a s'abogau Melis... A proposito, dda scieis cussa de s'abogau Pinna?

Roberto Bolognesi

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2008,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"