SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netNOAS làmpadas 2007 
 21/06/2007 
Cursu de limba in Casteddu  

Est incumintzendi su cursu nou de scritura in limba de Juanni Mascia. Est tituladu "Ascurtendi contus e scriendi" 


 21/06/2007 
Minoreddos e letores (finas in sardu)  

Sunt galu minoreddos ma ant giai cumpresu su balore de lèghere e de sa limba sarda. A pustis de àere traballadu cun sas maistras issoro pro su progetu “Nati per leggere “ sos 32 pitzinneddos de s’asilo nido comunale “Primi passi” de sa carrera Piemonte de Nùgoro, ant a presentare custas dies su traballu issoro in sa Biblioteca Satta. 


 19/06/2007 
Su Guvernu tzentrale printzìpiat su caminu pro ratifìcare sa Carta Europea  

Su consìgiu de sos ministros at aviadu s'iter pro s'aprovu e ratìfica de sa Carta europea de sas limbas. A segus de sa proposta de su ministru de sos afares regionales Linda Lanzillota, su guvernu italianu at deliberadu de presentare cantu prima a sas càmeras parlamentares unu disinnu de lege pro sa ratìfica. 


 08/06/2007 
Limba e lèssicu tècnicu: duos seminàrios pro ispetzialistas  

Duos seminàrios subra sa limba impreada a livellu tècnicu. Sa provìntzia de Aristanis proponet duos adòbios de importu mannu in su mese de Làmpadas. 


 01/06/2007 
Contras a ogni istandard, finas cussu de s'italianu 

B'at àpidu un'assemblea carchi die a como in una bidda de su Campidanu de Casteddu contras a s'istandardizatzione de su sardu. Antzis paret chi sa cosa siat contras a s'istandardizatzione de ogni limba pro ite s'organizadore in sa lìtera in italianu chi at fatu girare.


 

 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda  © sotziulimbasarda,