© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/12/2005 Libbros de non perdere 

"S'alvure de sos sardos"


Est bessiu, po sa domo editora Condaghes, su romanzu de Micheli Ladu. 


Ischeda informativa 

Ollolai, austu 1490. Unu piloccu mortu. Una bidda intrea chi brusiat. Custu contu est unu biazu longu deghe annos in síistoria de sa Sardinna chi comintzat e acabat in Aristanis. Su soddu de síArborea acumpanzat su caminu de su protagonista. Unu bisu de libertade e fortzis una maladissione impresonados in cussu soddu e in mesu de totu custu su mundu judicale chi curret cara a sa derruta. Poite est istau mortu cussu piloccu? Chie at brusiadu cussu bisu de libertade? Cale est cussa maladissione? Chie no at cherthiu prus síArvule de sos Sardos?Ladu, Micheli
Síŗrvule de sos sardos


Dim. 12x17 cm
Pagg. 130
Anno di edizione: 2005
ISBN 88-7356-077-6
Collana: Paberiles
Prezzo: 7,00 Euro 


Annotos biogrŗficos 


MICHELI LADU, ollollaesu, est nŗchiu in su 1975. Síest laureadu in Filosofia in Casteddu in su 2000 e dae tempus traballat po sa limba sarda. At collaboradu cun síUfitziu de sa Limba Sarda de Cuartu e est chircadore in síUniversidade de Casteddu po contu de sa Regione in sa didatica de sas limbas de minorias, istudiande in Friuli e in sas baddes ladžnas de su Trentino-Alto Adige. At fatu Master cumente dischente e como est mastru in sos Master ammaniados dae su comune de Cuartu e dae síUniversidade de Casteddu. Imbentore de Iscolimba, su primu cursu de autoformatzione online in limba sarda, est fintzas coordinadore editoriale de Diariulimba, sa revista digitale de su SÚtziu Limba Sarda, in su giassu www.sotziulimbasarda.net


si cheres comporare su libbru podes iscriere a micheliladu@tiscali.it ti lu consizamus comente regalu po Pasca 'e NadaleA segus