ę LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/12/2005 Dibbatos

Mosaltres algueresos cerquem de difendre la nostra llengua

de Enrico Loffredo


Di seguito vi invio un commento su un'articolo apparso sul vostro sotziu
in limba.

Nota all'articolo del Il Sassarese n.479 15/12/2005 a firma Fabritziu 
Dettori. Pi¨ sotto la versione in algherese. 

A qualqui u en Sardenya ha sempre dat enfado que mosaltres algueresos 
cerquem
de difendre la nostra llengua. Aquesta ciutat ha de sempre acollit entre
els seus fills immigrats de tota l'illa, no sol logudoresos, ma campidanesos
e nuoresos, aix˛ per dimosatrar que sem de sempre estrada una comunitat 
oberta.
Si qualqui u ma parla en logudores o en sasseres jo lo comprenc com fa la
majoria dels algueresos Dit aix˛, si es ver come mosaltres creiem que la
llengua sarda sigui en peril de descompareixer, aix˛ s'encara mes ver per
l'algueres, que s'arribat a un punt de mort. Tenc meravella que un sard 
amant
de la sua llengua no reseixe a comprendre que la descompariši˛ de l'algueres
sigui tambŔ la perdita de un poc de el mateix. Una petita comunitat, avui
forsis deu-mil algueresos-parlants, cerquen de resistir, all'invasi˛ 
dell'italiÓ.
Els sard parlants sa son de sempre ambientats en aquesta ciutat, los de mes
han emparat a parlar l'algueres, ma resixi dificil comprende perquŔ un sard
que ha decidit de viure all'Alguer sigui enfadat si altros cerquen de 
impararlo
i difenšarlo, i sobretot vulguariva comprendre percosa els algueresos tenen
de diventar trilingues. Vol de recordar que un algueres come Antoni Lo 
Frasso
en lo seu treball, assai coneixiut en el sou temps en terres espanyoles,
?Los diez libres de fortuna d'amor? (1573), citat tambÚ de Cervantes 
(ironicament)
en el seu Don Quixote, ha escrivit en aquellos llibres algunes poesies en
sard, aix˛ per diure que l'algueres no es estat mai exlusiu, ma ha convivit
i condividit amb la llengua sarda. Bastarive coneixer l'algueres per veure
quante sardismes hi son. Avui la situaši˛ es assai canviada, la trasmissi˛
linguistica es sempre mes poc tremandada en famÝlia o al carrer, es tot 
deixat
a l'escola i a la TV, per aix˛ son diventats emportants los cursos 
d'algueres,
tambÚ en l'administraciˇ publica, considerat tambÚ que la majoria de 
mosaltres
algueresos parlants no sabem escrivir emprant la normativa unificada del
Pompeu Fabra, basta veure com escriv jo. Com sigueriven emportants 
intervenir
amb la Televisi˛ o les rÓdios, per fer que utilitzin come primera llengua
el catalÓ de l'Alguer. La situaši˛ es assai greu, i ning¨ sa te 
d'escandalitzar
percosa la Generalitat de Catalunya entervenieix per temptar de salvar 
l'algueres,
mostrant mes sensibilitat de quanta n'ha tingut l'estat italiÓ i la regi˛
sarda (forsis percosa tenen tambÚ interessos politics).Permeteu.me una 
annotaši˛
final, per recordar que un dels simbols mes emportants de la Naši˛ Sarda,
Eleonora d'Arborea, era nada a Molins de rei, en Catalunya de la familia
Bas-Serra, els nostres reports tra pau i guerra amb aquella naci˛ es lloncs
de secols, mes de aquellos amb la naši˛ italiana. Deixem-mos morir en pau
lloitant democraticament per siguir lo somniu de defenšar la llengua dels
nostres pares, contre la superficialitat i l'indiferencia.

Enrico Loffredo


Che a qualcuno in Sardegna il fatto che gli algheresi cerchino di tutelare l'algherese ha sempre dato un po di fastidio. Che questa cittÓ abbia accolto
tra i suoi figli frotte di immigrati da altre parti dell'isola, dimostra solamente di essere sempre stata una comunitÓ aperta, al di la degli 
stereotipi con cui qualcuno vuole descriverci. Detto questo se Ŕ vero com?Ŕ vero che 
la lingua sarda sia in pericolo di estinzione, Ŕ ancora pi¨ vero che l?algherese
sia agonizzante. Mi fa molta meraviglia che un sardo amante della sua lingua
non riesca comprendere che la scomparsa dell?algherese sarebbe anche la 
scomparsa
un po di se stesso. Facciamo parte di una comunitÓ sempre pi¨ piccola, oggi
forse diecimila persone catalano parlanti, cercano di resistere, all?attacco
dell?italiano. I sardo algheresi si sono sempre ambientati nella nostra 
cittÓ,
molti, i pi¨ hanno appreso a parlare l?algherese, affascinati da questa 
lingua
melodiosa e unica nel panorama sardo. Se qualcuno mi parla in logudorese
o sassarese io lo capisco, come me, la maggioranza degli algheresi, non 
riesco
a capire perchÚ un sardo che ha deciso di vivere ad Alghero non voglia 
capire
e apprendere l?algherese, e senta disagio se qualcuno cerca di impararlo
e difenderlo, ma sopratutto vorrei capire se in base a quale logica gli 
algheresi
dovrebbero diventare trilingue. Ricordo solo che un algherese come Antoni
Lo Frasso nella sua opera, molto diffusa all?epoca, nei territori spagnoli,
?Los diez libres de fortuna d?amor? (1573) scrisse e pubblic˛ in quei libri
alcune poesie in Sardo, questo per dire che l?algherese non Ŕ stato mai 
esclusivo,
ma ha condiviso ed ha convissuto con la lingua sarda. Oggi la situazione
Ŕ molto cambiata, l?interscambio linguistico avviene sempre meno nelle 
famiglie
o nella strada, tutto Ŕ demandato alla scuola, o alla TV, per questo 
diventano
importanti i corsi di algherese anche nella pubblica amministrazione, in
considerazione del fatto che la maggioranza degli algherese-parlanti non
sappiamo tradurre graficamente il nostro parlare secondon la normativa del
catalano unificato del Pompeu Fabra. Come sarebbero importanti interventi
verso radio e televisioni affinchÚ usino come prima lingua l?algherese, 
l?azione
che si sta tentando di compiere, scimmiottando un termine clinico, Ŕ quella
di terapia intensiva, e non c?Ŕ da scandalizzarsi se la Generalitat de 
Catalunya,
ha dimostrato molta pi¨ sensibilitÓ e disponibilitÓ di quanto abbia fatto
lo stato italiano e la Regione Sarda. Un ultima annotazione giusto per 
ricordare
che uno dei simboli tanto cari ai sostenitori della nazione sarda, Eleonora
d?Arborea, era nata a Molins de Rei, in Catalogna dalla famiglia Bas-Serra,
i nostri rapporti con quella nazione tra periodi di pace e di guerra dura
da secoli.
Lasciateci morire lottando pacificamente per un sogno difendendo la lingua
dei nostri padri, anche contro l?indifferenza e la superficialitÓ
Enrico Loffredo.

A segus