SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netCHISTIONES DE Abrile 2008

30/04/2008
Sa Die, lìtera a su Presidente
[de Antoni Maria Pala]


Die bona, Presidente,
oe est una die bona pro sa Sardigna. E bona est s’istajone chi Vostè est abergende pro su bennidore de su populu sardu. Sas propònnidas chi est faghende custas dies sunt in sa mègius àndala pro rugare annos e sèculos de lamenta istòiga, tzarrona e isfainada. Sighit ...
 


30/04/2008
Raju, s’istandard b’est dae annos!
[de Cristiano Becciu]


L’ammito: sufro de deformatzione professionale. Ca, a dae chi ando a cale si siat ispetàculu de sardu, isto a su cùmpida•cùmpida, morighende non tantu in sos muntonàrgios (gràtzias a Deus non nd’apo mai agatadu de arga…) ma in sas siendas de sa limba faeddada, in chirca de cunfirmas e prendas. Sighit ...
 


29/04/2008
Finas La Nuova criticat s'Universidade pro ca non s'ischit comente ispendet su dinari pro sa limba sarda


Domìniga est essidu un'artìculu firmadu dae Paolo Pillonca chi no est lenu de seguru cun sos acadèmicos sardos: <Più di uno che conosce bene la situazione - riferendosi all’ostilità pregiudiziale di molti accademici - ha ricordato al presidente Soru due verità parallele, vestendole di altrettante metafore. Prima: nessuno può fare il miracolo di insegnare una cosa che non sa. Seconda: non si può dare alle volpi l’incarico di vegliare sugli agnelli né ai topi il compito di garantire l’integrità del formaggio. Sighit ...
 


29/04/2008
Limba: Soru cuncretu, acadèmicus ipòcritas
[de Roberto Bolognesi]


A bortas fait prexeri at nai: ‘Balla, m’at frigau !’ In su momentu ca deu femu scriendi po murrungiai ca sa Regioni non est fendi nudda po sa língua sarda, Renatu Soru fiat nendi a is gióvunus chi trabballant in is ufítzius linguísticus de is comunus ca at detzídiu de fai una lei noa po sa lingua, pighendi a modellu sa lei de su Friuli! Custu “tempismu a su contrariu” chi apu ammostrau mi fait fai unu pagheddeddu sa parti de su scimpru: s’interventu cosa mia e sa notítzia de s’annúntziu de Soru funt bessíus impari in “L’altra voce”. Sighit ...
 


29/04/2008
Soru: "Sa limba est sa rebellia de sa Sardigna de oe"
[artìculu leadu dae su giassu de sa Regione Autònoma de sa Sardigna]


Sa Die de sa Sardigna 2008 dedicada a sa limba sarda"Sa limba sarda pro nois podet èssere unu fatu finas econòmicu, ca in su mundu pro comente est como sunt sas diferèntzias e sas diversidades chi nos podent dare una manu de agiudu pro sighire a andare a in antis". Sighit ...
 


24/04/2008
Una die, una limba, unu pòpulu


Su 28 de abrile est sa Die de sa Sardigna, dedicada pro ocannu a sa limba sarda. Sa Regione, sas Provìntzias, sas Comunas ant fàghere initziativas e festas in totu s'ìsula. Non fiat mai capitadu chi s'istitutzione autonomìstica nostra esseret intregadu una die gasi de importu a sa chistione linguìstica. Sinnu ca in custos annos s'est traballadu bene e chi calicuna cosa cumintzat a si mòere.   Sighit ...
 


22/04/2008
Est ora de nos defensare: petzi chie faeddat su sardu podet traballare in polìtica linguìstica


Paret una cosa gasi, de sensu finas iscontadu. Chie su sardu non l'ischit nessi non diat dèpere mancu pensare de traballare in sa polìtica linguìstica. E puru in sa Sardigna maca de custos annos custu no est unu datu achiridu in totu. B'at pensadu Renato Soru, in s'adòbiu de sos ufìtzios linguìsticos de s'àtera die in Casteddu, a pesare sa chistione a manera sua.  Sighit ...
 


22/04/2008
Cada promissa est unu dèpidu
[de Antonella Licheri]


E tando mancari nche siant coladas prus dies, mi faghet praghere a bos iscrìere sas impressiones subra su adòviu de chenàpura colada in Casteddu.Est istada sa prima borta chi totu sos operadores de limba sarda de s'ìsula siant istados reunidos; sos problemas chi sunt bessidos a campu sunt semper sos matessi Sighit ...
 


19/04/2008
Deretu unu disinnu de lege de sa Giunta subra sa polìtica linguìstica
[artìculu leadu dae su giassu de sa Regione Autònoma de sa Sardigna]


Una lege regionale noa subra sa limba, una televisione digitale in sardu in Internet e un'apellu a sos giòvanos pro faeddare sa limba semper e in totue. Sunt custas sas propostas chi su Presidente de sa Regione at fatu ischire in die de oe in Casteddu sende presente finas s'Assessora de s'Istrutzione Pùblica, Maria Antonietta Mòngiu. Sighit ...
 


16/04/2008
Eletziones: binchet sa Lega, non Berlusconi. Làstima pro Illy sabotadu dae Prodi etotu


De sos resultados de custas ùrtimas eletziones polìticas ite nd'at a costare pro sa chistione de sas limbas de minoria italianas? Podimus nàrrere chi forsis no at a cambiare meda, ma semper in s'ispera de èssere ismentidos. Sa prima cosa chi si podet nàrrere est chi in realidade, foras de s'aparèntzia, prus chi non Berlusconi ant bintu Bossi e sa Lega. Su podere mannu chi at balangiadu custu partidu federalista in sos echilìbrios de guvernu diat pòdere lassare ispàtziu a sas istàntzias de sas minorias. Sighit ...
 


15/04/2008
Est morta Marisa Sannia


Est morta su 14 abrile coladu, Marisa Sannia, cantante sarda connota in totu s'Itàlia chi aiat dedicadu sos ùrtimos annos de sa vida sua a discos in sardu. Fiat nàschida in Igrèsias in su 1947 e pustis de carchi annu de atividade isportiva aiat incarreradu a su mundu de sa mùsica ligera pro more de unu cuncursu pregonadu dae sa Fonit Cetra chi li aiat fatu balangiare unu cuntratu de bator annos. A Sergio Endrigo e Luis Enriquez Bacalov li fiat piaghida sa boghe sua e aiant detzisu de nde divenire produtores.Sighit ...
 


13/04/2008
Su sardu in Rai, una die istòrica


Sa limba sarda at a intrare in sas produtziones de sa Rai. In Roma chenàbura colada 11 abrile Regione Sardigna, Ministeru de sa Comunicatzione e Rai ant firmadu su documentu chi apostìvigat unu printzìpiu de fundamentu: finas sa limba sarda tenet su deretu a sos ispàtzios suos in sa televisione pùblica italiana. S'at a cumintzare luego dae sos programmas ràdiu: tres dies a sa chida mesu ora de trasmissiones in limba dae oras de 12.30 a oras de 13.15 cun publitzidade e totu. 
Sighit ...
 


12/04/2008
E già diat èssere ora de fàghere sas cosas in gràtzia de deus, copiende dae sos friulanos!
[de Antonella Licheri]


Salude! Custu mangianu mi seo lèghida s'artìculu in ue si faeddat de comente andent sas cosas in Frìuli, a pustis mi seo documentada e duncas apo iscobertu chi su Master chi preparat pessonas chi potzant insignare friulanu est sèriu meda. Proite unu cursu o unu master comente su chi faghent in Frìuli non lu faghent finas de a nois? 
Sighit ...
 


12/04/2008
Carzeghe in limba


Saludos a totu! bos imbio su traballu de s'operadora de s'isportellu linguìsticu de carzeghe, abaidade ite bellu! custu est unu giornale chi bessit onni mese....narade nos ite nde.pensades! a nos bìdere sanos! Chie iscriet est s'Istitutu di istùdios e chircas Camillo Bellieni de Tàtari.  Sighit ...
 


09/04/2008
Sardigna, pro piaghere, pro sa limba est a copiare dae su Friuli


Dae prima die de abrile sa ràdiu Rai regionale at cumentzadu a trasmìtere 20 minutos de programma de atualidade in friulanu. Moent cursos universitàrios atzivos de a veras pro formare sos insegnantes de e in friulanu. Su 60 pro chentu de sas famìlias ant giai iscritu sos fìgios a s'ora de limba. Sa lege regionale si sighit a aplicare nointames s'impugnativa de Prodi. Illy faeddat de su friulanu comente <limba de su benidore>. E nois?  Sighit ...
 


07/04/2008
Sa rivolutzione copernicana: sa cara cuada de sas iscobertas iscientìficas (e linguìsticas)
[de Micheli Ladu]


Dae a tesu Copèrnicu paret chintu che eroe rivolutzionàriu atrividu, ma cando comintzamus a nos acurtziare a isse lu podimus bìdere bene in cara e lu connòschere pro su chi est. Chirchende de sarbare su connotu at creadu unu connotu nou, est a nàrrere chi aiat fatu rùere su sistema de Tolomeo sende chi fiat chirchende de lu cunservare. Sighit ...
 


03/04/2008
Pro non mòrrere sa limba cheret ischirriada dae sa cultura
[de Cristiano Becciu]


Resposta a Marieddu Sanna. Marie’, unu paragone e gasi cumprendimus. Ponimus chi un’òmine apat una maladia. Cale si siat mèigu chi lu vìsitet s’ispantat: s’òmine est de carena forte, maduru, cun istrutura muscolare desemprada, su coro tzocheddat chi paret unu relògiu, pressione normale. Intelligèntzia e retentiva de primore. Ma si nch’est morende. Sa diàgnosi chi iscriet su mèigu est : “debilesa mortale post faina galu de acumprire”. Sighit ...
 


02/04/2008
Su benidore de sos Uls: una chistione chi faghet pensare…
[de Mario A. Sanna – Resp. ULS de sa Comuna de Sindia- NU]


S’atera die, unu cumpanzu meu, chi est comente unu frade pro a mie, m’at dimandadu pruitte mi soe lamentadu in s’articulu de su 21 de ghennarzu, pro s’istipendiu mediu chi tenet unu Responsabile ULS, chi benit pagadu pro 45 oras a su mese, 700 euros. Su cumpanzu meu, m’at amentadu chi, in custa stagione de “carestia” e de “pagu dinari”, 700 euros no sunt pagos. E tenet ragione.Sighit ...
 


01/04/2008
Sa Die de sa Sardigna pro sa limba


S’annu 2008 est pro s’ONU s’annu de sas limbas de minoria. In Sardigna pro sa Die de su pòpulu sardu s’at a festare unu de sos sinnos chi lu distinghent in s’identidade sua profunda: sa limba nadia. Sa Die de sa Sardigna est duncas dedicada ocannu a sa limba sarda, a totu sa richesa sua e de sas variedades e impreende sas normas de riferimentu in s’iscritura chi bellagasi s’Amministratzione regionale at impitadu punnende a una limba sarda comuna e a s’ufitzialidade. Sighit ...
 

 

 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda  © sotziulimbasarda,