LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/04/2005 Fainas pro sa limba

S'Inferru e Buster Keaton in sardu

de Ruzeri Sanna

Su primu longumetrazu italianu chi ant realizadu est unu filmi de Giuseppe
de Liguoro tituladu "S'Inferru". No est ateru chi una rapresentatzione de
s'opera de Dante, e cun sutatitulos iscritos e leghidos in limba sarda, non
podet esser ateru chi una contributzione a s'afortimentu de sa limba nostra.
Sa boghe est de unu sardu chi dae unos cantos annos bivet in Irlanda. Forsis
b'azis a notare un'atzentigheddu irlandesu, ma pro a mie andat bene su
matessi.
Su filmi est istadu amustradu a primu de totu a su publicu de Napoli, pessade
belle in su 1911, e dae tando at connotu fama internatzionale. Sos efetos
ispetziales sunt unu ispantu, cossiderende chi l'ant fatu casi chentu annos a oe, e at
influentzadu sena duda s'isvilupu de s'industria tzinematografica . Una
meraviza a lu pompiare, e seguramente unu documentu istoricu de importu
mannu.
Pasca manna est colada e Faeddos cheret contribuire a tzelebrare cun totus
sa Die de sa Sardinna, su 28 de Abrile.
A chie nde cheret una copia, TOTU GRATIS, imbiade s'indiritzu chi za bos la
imbiamus. E cun issa, puru una copia de un'ateru DVD de Buster Keaton cun
duas paristorias issas puru cun sutatitulos in limba sarda.
Iscriide a mie, o pompiade su zassu
www.libros.iofm.net

Salude e trigu
ruzeri sanna

A segus