© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/04/2005 Fois, lingua e giallistas

E sunt torraus in dialettus

de Paola Picasso

Fetti po respundiri a s'articulu de Marcello Fois in "La Nuova Sardegna". Issu puru est in linea cun sa tendenza noa lanciada de Giuliu Angioni e de tottus is amigus de sa parti sua. Sa linea de sa valorizzazioni contra s'uffizializzazioni, de sa lingua de is affettus, de tottus is dialettus sardus contra una lingua unica artifiziali. Ndi balit giustu giustu sa pena de prezisai chi no esistit differenza tra lingua e dialettu, ma comunque, forzis Fois no est informau, e andat beni.
Issu ddi zerriat sa "complessitą naturale" de opponniri a sa tendenza de unificai o mesanizzai. A opera de is solitus furbus e interessaus. Poita sa Regioni Sarda est finanziendi, aicci narat issu, is attividadis po sa lingua e duncas tottus imoi si ddoi ghettant che zurpu in festa. Mi parit inveci chi sa Regioni prus chi finanziai ndi siat seghendi tottu su dinai chi iat pianificau po sa lingua, ma forzis Fois non est informau, e andat beni. Ma chi sa teoria sua fessit bera inzandus, tottu su dinai de is sardus chi spendint po lirica e jazz est sfruttau de is solitus furbus e interessaus, chi non sunt appassionaus e operadoris culturalis, ma fetti approfittadoris. Oppuru su dinai po lirica e jazz est giustu e lecitu, e po sa cultura sarda est regalau a is furbus e interessaus; calincuna cosa non torrat. 
Meritat puru su passaggiu aundi chistionat de su modellu catalanu, unu modellu leghista po Fois, forzis no est informau, e andat beni. A ca innias ant impostu unu catalanu artifiziali a dannu de sa ricchesa de is variedadis, cun egoismu, prepotenza e spiritu de conservatorismu. Forzis Fois no est informau, e andat beni. Po issu chi est unu democraticu, toccat a lassai tottu comenti est, valorizzai tottu sa "complessitą naturale" contra sa "complessitą artificiale". Sa propria linea de Giuliu Angioni in "L'Unione Sarda" de calincuna cida fait: status quo, chi bolit narri morti de su sardu. Valorizzeus tottu e non uffizializzeus nudda. Diffizili chi una lingua comenti podit essiri su sardu pozzat sighiri a biviri in su mundu de oi sentza de unu standard, ma forzis Fois, e nimmancu Angioni, sunt informaus, ma andat beni su propriu.
Eccezzionali poi candu fueddat de s'idea de unificai su sardu, parit scrittu apposta po s'uffiziu de sa lingua sarda de Nuoru. A non azzettai su chi est diversu de su nostru, de bidda nostra, a rifiutai su confrontu, a ndi segai is linguas, a negai sa dignidadi de is aterus, a negai su rispettu e is differenzas, sunt fainas tipicas de sa LSU. Issu infattis scrit contra s'idea de una Sardigna Sardigna, bera, e una Sardigna aicci aicci, costruia a tavolinu de is espertus de sardu. Chi po contu miu no est diversa meda de s'idea de unu sardu illustri e de unu sardu mesu burdu. Unu fillu de Nuoru contra s'uffiziu linguisticu de bidda sua, arrazza de bregungia. Mancu mali chi Nuoru fiat sa "culla" de sa sardidadi, sa Atene sarda.
Non pensu chi chistionessit de is ateras propostas, desinunca no est informau, e andat beni. In sa Mesania si narat espilicitamenti chi si difendit su sardu de su logu e de cussu si movit po dogna progettu chi si bollat fairi. Si ddoi narat puru chi sa variedadi proposta est unu sardu biu e chistionau de sa genti e no artifiziali. Bastat a liggiri.
E candu fueddat de "sprovincializzarsi e togliersi di dosso il puzzo di pecorino" e mellus chi si informit diaderu, ca est ghettendi tottu a unu muntoni. Chini s'est reciclau a difensori de sa lingua ca at pigau fragu de dinai est unu contu e chini, gratis, dd'at fattu po trint'annus, est un'ateru. A si informai est, prima de chistionai, si no ddi parit troppu leggiu.
Bisongiat a ddu ringraziai de coru po s'airi regordau de non formai sa riserva indiana, gabbias, sa Sardigna folkloristica, ca sa cultura bera est sempiri in camminu; si invitat a essiri zittadinus de su mundu, su slogan nou po negai is realtadis localis. Grazia caru Fois chi non nci fiasta tui a s'oberriri is ogus ma comenti depestus fairi. Oppuru scrieus tottus giallus in italianu comenti fais tui aicci si emancipaus e si cunfruntaus mellus cun su mundu.
Is scrittoris in lingua sarda non pubblicant mai articulus contra is scrittoris in italianu, is giallistas inveci nci tenint sempiri a prezisai cali est sa cultura bera chi si presentat a su mundu e duncas calincuna rispustedda toccat a si dda torrai dogna tanti. Ca imoi sunt propriu agguerrius e parint timendi puru, forzis chi sa letteratura in lingua sarda siat mellus de s'insoru.

A segus