ę LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/04/2005 Librus e Recensionis 

Chi mi permiteis si cunsillu...

de Ivo Murgia

"...e unu bellu etagÚre in istile liberty, fattu dae mene prenu prenu de bellos libbros iscrittos dae sa zente nostra, siat in italianu che in sardu, sa bella limba nostra beridera chi non at a morrer mai". 
Bustianu Murgia "S'arte e sos laribiancos" Lýtera a Tziu Frantziscu, Condaghes.Fueddus de ispera cussus de Bustianu Murgia, maistu de linna nugoresu, sonadori e iscritori po passioni mortu prima 'e s'ora traýxiu de su coru suu malÓdiu. At acutu perou a si lassai unu libbru in forma de lýtera a Frantziscu MÓsala, chi a mei m'est partu luegus de ispantu. Opinioni mia, po caridadi. 

Curiosu cumenti giai de is primu duas arrigas ti nd'acatis. "Custu est bellu" apu pensau candu dd'apu obertu sa primu borta e no mi seu sballiau. It'est intzandus sa bellesa de custu libbru? Sa scritura lŔbia, su contai de sa N¨goro de intzandus, de sa picinnia sua, ma chena de si nci lassai pigai de su contu "de s'arregordu" de su "cumenti femus e no seus prus". Est una mirada prena de poesia a sa vida de is ¨rtimus de sa bidda e de sa vida, is p˛burus chi prus p˛burus no fait, "sos laribiancos" dd'iat a nai Tziu Frantziscu "Cicitu" MÓsala. Una mirada pronta a nci ghetai sa butada spassiosa cumenti a sa stocada, candu serbit, contras a "sos matimannos". E pr˛piu a Tziu Cicitu dd'apu assimbillau, ("Sa limba est s'ist˛ria de su mundu", Condaghes) po sa manera sua de iscriri e su contai "disincatau" ddi naru deu. E beni at fatu Tziu Cicitu etotu a iscriri: "Custu de Bustianu est "Il giorno del giudizio" de sos p˛veros de N¨goro", i est berus, antzis a dda contai giusta a mei m'est prÓxiu de prus puru! LÓstima chi s'agatit pagu cosa pubblicada de Bustianu Murgia (antzis Murja, a sa nugoresa) ma sceti custu libbru at a bastai, sŔmpiri in su parri cosa mia, a ndi fai unu n˛mini arrispetau in su mundu, piticu, de sa literadura in lýngua sarda.└teru libbru chi mi praxit a si cunsillai est "Sas gamas de Istelai" de su bitzichesu Albino Pau, Condaghes. Albinu Pau est unu personÓgiu curiosu, a primu intrada parit unu pagheddu murvonatzu e nÓrat sempri chi su sardu si no est giai mortu est morendi, e invŔcias a ddu connosci est un'˛mini geniosu e iscrit sempri in sardu! 

Custa pubblicatzioni est una imprentada noa de unu lýbburu giai bessiu unus cant'annus fait, imoi currŔgiu in sa grafia e torrau a proponni a su pubblicu sardu. Una bella pensada, ca su libbru ddu merescit e nci est su tanti, cumenti si nÓrat.

De s'idea macoca de is tallus de brebeis chi pascint in su sartu de Istelai e chi una bella dý in logu de su ôs˛lituö lati incumýntzant a bogai ciuculati de is titas insoru, nascit e si svil¨pat su contu. Spassiosu diaderus e prenu de imbentus; e nci tengu a ddu nai. Po mei a ddi nai spassiosu a unu scritori est unu de is mellus cumplimentus chi ddi potzaus fai. E no seu esagerendi, ca sĺarti de ispassiai cun gustu, chentza de nci depi arrui in iscimpr˛rius est unĺarti etotu e mala a manixai puru. Ma candu nci est, bis˛ngiat a ddĺarreconnosci. ôIroniaö iat a tocai a ddi nai, e fini puru, ca ddi dexit de prus. Unu libbru chi si lÓssat ligi cun grandu prexeri ca est finas beni scritu e no ddi scarescit nimancu de pungi a istrumbu is bascesas de is ˛minis tropu abbramius e atacaus a su dinai fÓcili.Unu ôbravuö a sĺeditori puru, chi t˛cat a ddu nai est unu de is prus chi funt investendi, energias e dinai, in sa literadura in lýngua sarda. E cun professionalidadi. Aici totus.Ligei intzandus, ca si fait beni!

Ivo Murgia 

A segus