© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/04/2005 Parris lžberus

LSU: unu ciaffu a bucca de is campidanesus

de Marcu Pisanu

Biendi sa situatzioni chi teneus in Sardinnia a mimi parit kitzi a bolli introdusi immoi immoi una forma de unificatzioni linguistica, 
puru feti in sa scritura. Essendi su sardu meda debili, s'arriscu est chi sa genti no dd'acetidi. Sa cosa urgenti diaderus est a torrai a fairi acostai 
sa genti a su sardu. E po fairi custu sa manera mellus est a partiri de su sardu ki connosciri sa genti e in su cali si identificat de prus,in sa 
scritura puru. Pentzu duncas ca si depat cumenztai cun s'imperu de su sardu locali a grafia acanta a sa traditzionali, mellus chi normalizada in 
riferimentu a is macrovariedadis. E custu in sa scola, in is istitutzionis localis (comunus, provincias), in is giornalis. S'istitutzioni regionali po 
cumentzai iat a imperai unu sardu mesanu in bessida. Su sardu mesanu, comenti naras tui etotu,no est e no boliri essi unu standard chi pretendit 
de auniri su sardu o is pronuntzias. Ma sceti de auniri is sardus in s'acordiu asuba de issu. Abarrat una de is tantis bariedadis cun sa 
pronuntzia sua.Certu donniunu dd'at a pronuntziai commenti ddi praxit, ma abarrat cussu chi est, una bariedadi esistenti, mancai unu pagu manixada, a 
imperu de sa regioni. Atra est sa chistioni de unu sardu unificau chi esttraballosa e deu dd' ia a tenni distinta meda. Custu ki apu nau est una 
cosa chi si podit e si depit fai de immoi etotu ca seus bastanti prontus e no tocat a abetai de ponni de acordiu is sardus apitzus de is aunimentus, 
ca est una cosa chi bolit tempus.Custu no est a nai ca no si depat sighiri e arrexonai de standard de unificazioni. Deu dda biu comenti una cosa bona a sa cali depeus circai de arribai, ma est chistioni delicada meda puru, tocat agatai un'idea bona chi pongat in pari sa genti, chi praxat.Una cosa chi no fairi a fai curri curri. 
Una borta de acordiu apitzus de unu standard bonu s'at a introdusi a pagu a pagu cumentzendu mancai propriu de s'aministratzioni regionali, a pustis in 
atrus logus, fadendiddu bivi prima in pari a is formas traditzionalis, e poi s'at a biri... Totu custu deppit essi perou unu processu naturali, chi 
andat innantis impari a su chi bolit sa genti e subordinatamenti a-i custu. Est una cosa delicada meda, e torru a nai po mimi no nci at totu custa 
necessidadi de dda fai allestru allestru, a prus ca no teneus unu standard chi si pongat de acordiu. Tui inbecis mi parit ca biast comenti cosa prus 
urgenti a introdusi unu standard, sigomenti immoi teneus custu, imperaus custu mancai no praxat a sa genti chi tanti s'at a abituai. No seu de 
acordiu. E ita est totu custa pressi, "fattu, cottu e calandeddu" po dda nai comenti si costumat a che nosu. No mi praxit cust'idea de nci bolli fichiri 
unu standard chi est nasciu de manera pagu crara a is pipieddus de cinc'annus, mancai is babus no bollant, aici fra 15-20 annus teneus una 
generatzioni de sardus LSU-zzaus. Custu "PROGETU LSU" est una cosa chi mi fait aciuciuddai is pilus a mei. Ma no seu nendu po tui ca dd'apu cumprendiu 
ca kentza de su cunsensu de sa genti no iast a bolli imponni nudda. Asuba poi de su standard scioberau, no m'as cunbintu meda, mancai sa bona 
volontadi chi nci as postu po mi dda fairi praxi, e ti torru gratzias. Sigu a pentzai chi sa lsu est tropu sbilanciada in su scioberu de is 
grafemas.E creu chi siat in artziada meda su chi ses circhendu de fai. Certu tenis arrexoni ca no tocat a cunfundi is grafemas cun is fonemas. Ma 
su fatu est ca nosu no podeus fai de mancu de cunsiderai s'ortografia italiana e cussa sarda traditzionali, dda portaus aintru i est una chistioni 
de sentidu de sa genti. E custu tocat a ddu tenni in contu chi pentzaus a un'istandard. Est chistioni no sceti de forma ma de sustantzia puru. E no 
est una cosa de nosu campidanesus sceti ma de totus, a primu a primu de is chi nd'ant bogau sa LSU, ca funti abarraus meda atentus a mantenni sa grafia 
lsu su prus possibili accanta a cussa traditzionali logudoresa-nugoresa! Poita no provas a domandai a is amigus fortis de sa lsu chi iant essi de 
acordiu a mudai fueddus che fizzu, limba, chimbe, binza, lu,ecc a grafia traditzionali campidanesa. Bireus ita t'iant a correspundi. E insadus 
propriu poita ca nci teneus totus ai custa cosa (e ita nci bolis fai seus fatus de aici, cumpadessisiri) no mi praxint is scioberus arbitrarius. S'ant fatu unu tortu de s' inghitzu e ddu biveus po su chi est ,duncas mali. Est difficili immoi arrangiai is cosas. Mi fait prexeri ca tui puru neristi ca nci funti stetias disparidadis in su scioberu de sa grafia e ca chi fessit stetiu po tui medas cosas iant'essi stetias differentis. Ma su chi no acetu est candu naras: ddu sciu, nci funti cosas chi no mi praxint, perou sa cummissioni at scioberau custa, e ita nci boleus fai, nosi toccat a dda tenni ca nc'est, dda introduseus in donnia 
fronti e poi mancai dda curregeus"in itinere". Nossi Guidu. Ma poita si depeus intendi obbligaus a introdusi una cosa chi giai de subitu bireus ca 
no si bandat beni, chi est nascia trota e at a sighiri a bandai aici? Chistionas comenti chi siaus stetius ingurtius de custa cosa e no ndi 
potzaus prus bessiri, mancu fessat una maladia legia. Ma no at a fairi a dda ponni a una parti e a dda torrai a pentzai de bell'e nou? Deu seu circhendi 
de proponni de andai a innantis, tui bolis abarrai arresciu a custa cosa.Deu creu a su sentidu bonu cosa tua, ma poita deppis circai amarolla de dda 
sarvai circhendi regulas de pronuntzia chi comenti narais tui e Robertu funti innaturalis po una cosa chi est pentzada po una pronuntzia sceti? Ma 
inbecis de sighiri ancora a circai de dda acconciai, no at a essi prus facili a pigai su de bonu chi ddu est,a dda arrimai a una parti (comenti 
ipotesi de unificatzioni de su sardu) e a pentzai a un'atru standard?Funti cinc'annus circhendi de si dda sticchiri in donnia manera. Poita 
depeis ancora insisti. Seus perdendi tempus e basta, cun custa proposta no si andat in perunu logu, poni in menti a mei. A boliri sighiri a tenni sa 
chistioni de sa standarditzazioni acapiada a sa lsu no fait andai a innantis sa discussioni, poita sa genti dd'at a arrefudai sempri.
Chi s'interessu est diaderus de arribai cantu prima a una aunificatzioni scrita agradessia, fadei a bonixeddus linguistas e politicus e poneisiri in 
pari a pentzai calincuna alternativa. Fadei unu bellu passu agoa chi boleis chi s'unificatzioni potzat andai a inantis.


Marcu Pisanu

A segus