ę LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/04/2005 Murrunzos e identidade

Sos dispiagheres de Gi¨liu

de Jubanne Dessanay

Duos dispiagheres in sa matessi die pro Gi¨liu Angioni, innimigu fieru de sa limba ufitziale e de sos mitos de sa sardidade.
Su primu ca in Parigi, SŔrighe Frau, est resessiu a mandare in portu s'aparitzu de sa mustra de AtlantikÓ cun su 
patrociniu de s'Unesco. Una cosa de importu mannu po sa Sardigna. S'Ótera die s'antropologo iscritore de 
Progetto Sardegna, aiat chircadu de bloccare s'initziativa cun d'unu artýculu in su Giornale de Sardegna, pustis chi
issu etotu aiat frimadu su famadu documentu contras a su libru de Frau "Le colonne d'ercole". Ma totu custu
no est serviu a nudda, proite Frau sighit bragosu su triballu suo. Ateru dispiaghere s'Ótera die in sa manifestatzione
"Presidio dei libri" aparitzada in Casteddu dae sa lobby de sos "giallistas" cun Renato Soru e Elisabetta Pilia.
Soru, faeddende de canales televisos digitales, at faeddadu de sa possibilidade pro sa Regione de isfruttare 
una leze natzionale pro nde faghere unu pro sas limbas de minoria. Angioni, chi fit presente in su palcu, a pagu metros
de su presidente at cambiadu deretu cara. S'est fatu inchizidu e iscuriosu. Ma no at tentu su corazu de nÓrrere nudda.
Peccadu. Soru at delusu a issu puru. A propositu: su canale digitale de sa Regione cun cale dinare s'at a faghere bistu chi
sa finantziaria at truncadu de s'81 pro chentu su dinare in disponimentu pro sas trasmissiones in limba e non paret chi in
bilanciu cherzant a lu torrare a p˛nnere? 

A segus