© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/04/2005 Sa cultura sarda de no iscarŤsciri

Su profeta de is ýmilis

de Cŗralu Mulas

Setant'annus e prus funti passaus de candu Antoni Garau at postu in scena Is Campanas de Santu Sadurru, sa primu cumŤdia sua scrita in sardu. Fžat s'annu 1934 e d'žat apariciŗda in su tiatr''e s'assÚtziu 'e is oberŗius in Aristanis.

Antoni Garau fžat nŗsciu in Aristanis su 3 'e su mes''e Lŗmpadas de su 1907, in-d una famžllia de butegheris aristanesus. Studianti de su CollŤgiu de Santu Lussurzu, a s'edad''e 14 annus su babbu du žat tzerriau po du fai torrai in Aristanis a traballai in sa butegh''e famžllia. Antoni žat dŤpiu lassai sa scola a marolla, ca in-d unus cant''e annus di fžanta mortus duus fradis e duas sorris, e su babbu no nci da fažat prus a fai totu is fainas a solu.

Ma su de lassai is istýdius de manera "offitziali" no d'žat bogau sa gana de sighiri a studiai. E difatis issu e totu žat incumentzau a ligi is arromanzus e is Úberas tiatralis scritus in dýnnia tempus e de dýnnia part''e su mundu. E žat incumentzau a s'acostai a is cumŤdias sardas de Fžsiu Pissenti Melis e de Manueli Pili puru. 
E in sa butega 'e minudŤntzias de bia Dereta, žat tentu sa possibilidadi de castiai e connosci mellus a sa genti, a sa de tzitadi cument'e a sa de bidda, e duncas žat pÚtziu mirai, sminciri e studiai sa cumŤdi''e sa vida ki dýnnia di' is personis giogŗnt anant''e is ogus suus. 

Candu Antoni Garau fžat incumentzendi a pigai parti ke atori a is primus cumŤdias, mancai ke "cumparsa" sceti, žat dŤpiu inghitzai a gherrai cuntr'a su babbu ki no bolžat po nudda ki su fillu nd'acabessit' atori. Custa passioni po su tiatru in domu sua no d'žanta pigada mai ke "cosa bona". Ma a custus impedimentus, Antoni Garau dus žat furriaus a strumbullus po andai ananti, sempri de prus, fintzas a candu de atori ndi fžat passau a fai su "ponidori in scena" de cumŤdias iscritas de atrus autoris. E diaci, cument' eus nau giai, in su 1934 (cancunu nŗrat a primu puru) žat postu in scena Is Campanas de Santu Sadurru. Issu e totu žat giogau sa parti de su protagonistu ca no fžat sa primu borta ki du fažat. Ca a si spassiai fiat acostumau giai: difatis dýnnia Carnevali in Aristanis si ponžat a fraigai carrus e mŗscaras po fai arriri a sa genti e po si spassiai cun is amigus.

A Is Campanas de Santu Sadurru sžghinti Peppantiogu s'arriccu in su 1936, Pžbiri sardu in su 1943 e Sonnu trumbullau ki esti de su 1945. In custas cuatru primu cumŤdias Antoni Garau umpŤrat is brullas e is giogus prus spainadus de "s'arrisu po s'arrisu" de sa cumŤdia campidanesa. Ma acŗbat de sighiri custa "arruga literŗria" de "s'arrisu fini a sei e totu" po ndi pigai un'atra noa, inui s'arrisu de is giogus brullanus si ýnit a sa sŗtira i a s'ironia. E di aici cun Basciura de su 1950 ki bincit su prŤmiu "Grŗtzia Deledda", e cun Sa professoressa de su 1956, is cumŤdias sžghint a fai arriri a iscracŗlliu sa genti, ma s'arrisu no est prus po de badas, ma ndi bessit a "aina" po fai arrexonai e pensai is ispetadoris, pruscatotu a pitz''e sa mudŗntzia de is avesus e is abitýdinis de sa genti, ki tandu fžanta cambiendi a sa lestra, in Sardžnnia puru. 

In S'ýrtima Xena puru, ki da ponit in scena in su 1972, tÚrranta custus temas. E sa grandu capatzidadi de su Garau est stŤtia sa de cumprendi e biri ki de-i custu scontru-incontru intr''e "su bŤciu" e "su nou" ndi fiat bessendi una sotziedadi sarda tancada in duas perras, una spartzidura sotziali intr''e una manera de castiai su mundu "a s'antiga" e una "a sa moderna". E in custa "gherra" sa lžngua giÚgat unu ruolu de grandu importu.

Naraus ki in is cumŤdias suas meda bortas s'acÚrrant e si scÚntranta duas lžnguas, duas manera de kistionai e de castiai a su mundu: de una banda sa lžngua de sa genti ki est abarrada sempri in bidda e ki sighit a kistionai unu sardu ladinu e sintzillu, lžngua ki a bortas podit sembrai arcŗiga puru; de s'atra su linguŗgiu de is personis ki anti lassau sa biddixedda po circai unu status sotziali prus adelantau, e ki imoi pŤnsant ki sa bidda sžat unu logu tropu strintu e de aundi si ndi bÚlint andai e fuiri a sa lestra. Cust'ýrtimus funti is ki kistiÚnant "a sa moderna", cun-d unu sardu italianisau ca po issus su sardu est una cosa bŤcia, sentz''e balori, un'antigÚriu 'e tziu Lallu ki tÚcat a ghetai a s'ŗliga. 

Ma esti de-i custu incontru ki ndi bŤssint is faddinas, is brullas e is giÚgus lingužstigus ki fŗinti morri 'e s'arrisu, ma ki tŤninti sa grandu fortza de si fai biri e si fai cumprendi una sotziedadi ki s'adelŗntat, unu mundu dinŗmigu inui sa lžngua e su linguŗgiu funti cosas bivas, funti sogetus ki si mÚvinti issus puru cun is cambas insoru. Su mundu de is cumŤdias de Antoni Garau est su mundu "di aici cument'esti", mancai castiau de manera irÚniga i satžriga puru. A kini kistiÚnat su sardu "sintzillu" fŗit arriri is ki kistiÚnanta s'italianu; a is ki kistiÚnanta s'italianu pŗrit brigýngia kistionai su sardu. Ki no est arrealidadi custa... 

In su 1972 Antoni Garau bincit su prŤmiu "Tzitadi di Otieri" cun sa cumŤdia Giuseppi e Maria, e du tÚrrat a binci in su 1975 cun Sa Corona de Zia Belledda i ancora in su 1979 cun Su mundu de Ziu Bachis. In su 1977 cumponit Cžcciu Fruschedda, in su 1980 Maria Concepita e in su 1983 Su Segrestaneddu, s'ýrtima de is cumŤdias suas in sardu.

In su 1980 ņngiulu Detori du tzŤrriat a s'arredatzioni de s'arribista S'Ischiglia, poita "ca esti autoridadi e modellu in sa lžngua sarda... e su matessi Max Leopold Wagner in su DES, kistionendi de tantis fueddus e puru in sa bibliografia, arregÚrdat is cumedias suas".

Antoni Garau morit su 20 'e Friŗrgiu de su 1988, lassendisi' una grandu eredadi. Antoni Garau no fžat unu "intellettuali" cun su fragu a sut''e su nasu, no fžat unu "sciu totu deu" de-i custus ki s'atÚbianta imoi. Fžat unu ki scižat ascurtai is atrus. Fžat unu butegheri ki at arrikiu is sardus e sa Sardžnnia meda e meda prus de is ki oi nanta de essi "scžpius" de lžngua sarda. Iat cumprŤndiu ki po torrai a donai balori a sa lžngua i a su linguŗgiu de is sardus, s'ironia fiat sa mellus aina. Sa cosa prus difžtzili est a fai arriri sa genti. Ancora de prus a da fai arriri ma cun cussŤntzia. Issu du scižat fai beni, ma sempri cun ironia, ponendi a menti sempri ki sa lžngua est su spricu de su mundu.

De totu is cosas ki podeus nai a pitz''e su tiatru de Antoni Garau, tÚcat comuncas a tenni in craru su ki at iscritu Sergi Bullegas su professori: "sa Sardžnnia depit meda a Antoni Garau: po su teatru e po sa lžngua. Ki su teatr' in sardu-campidanesu oi est in vida, du depeus prÚpriu a issu... (e) ki sa lžngua sarda-campidanesa oi at torrau a alcanzai onor''e lžngua, cust' est mŤritu sŤmpiri de Antoni Garau... ki d'at torrada a donai valori nou e forti in custus tempus, arrenescendi a nd'amostai s'arrikesa e sa bivesa, sa podestadi e sa virtudi de i' fueddus, sa ternura e sa dilicadesa, sa poesia e s'atualidadi" .

In su 1990 su cumun''e Aristanis d'at intregau su tiatru cumunali, e de su 1998 a s'arruga ki est nŗsciu di nanta Bia de Antoni Garau.
Sa domu imprentadora S'Alvure de Aristanis in custus annus est torrada a-d imprentai totu is trŤixi cumŤdias.

In su 2001 Sergi Bullegas su professori at imprentau S'umanidadi e s'innocenzia de is umilis. Su teatru e sa dramaturgia di Antonio Garau, unu libru bellu meda a pitz''e s'Úbera e sa vida de-i custu grandu Úmini. Su libru est a duas lžnguas: sardu e italianu. (Is duas arremonaduras das apu bogadas de-i custu libru). A parri miu custu libru tÚcat a du ligi, a du tenni in sa libreria de domu i a du castiai dÚnnia tanti.

Eus nau ki Antoni Garau s'at lassau una grandu sienda curturali, unu "patrimÚniu" ýnigu, raru i arricu. Ma sbeliaus cumente seus, nosu sardus, si ndi seus scarescendi. Non si ndi funti scarŤscius is atoris de su tiatru a sa sarda ki sžghinti a ponni in scena is cumŤdias suas. S'ýrtima borta ki apu biu una cumŤdia de Antoni Garau fiat in su tiatru Olata de Cuartýcciu. D'anti posta in scena is de sa truma Tragodia de MÚguru, unu Cicciu Fruschedda stravanau! Spereus de ndi biri ancoras de-i custas cumŤdias ki fŗinti parti de su connotu sardu prus sintzillu. E spereus ki unu pagu de dinai s'Arregioni du intrŤghit a su mundu de su tiatru in sardu puru.


Cŗralu Mulas

A segus