© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/04/2005 Contos

S'ainu

de Mariu Unale

-Sa mancantzia dessa connoschentzia et dessa padronantzia dessa limba Salsdha (Sarda), faeddhada e ischritta, Nos hat battidu in conditzione, cun su passare de su tempus, de fagher dannos graves a issa mattessi, a nois e a sas minoridades chi ant'a benner unu crasa. Sos printzipios tramandhados dae sos avos nosthros, no hant bisonzu de ischrittos et de paraulas, ma solu de bonos modos et bonas atziones fattas pro su bene de tottu. Invece su passazu a boghe dessas connoschentzias est suggettu a dannu et a cambiamentos, chena lu cherrer, siat in sa paraula che in sos sonos. Gai est capitadu a su Tzaramontesu in Anglona, et pro ateros limbazos in ateras biddhas furistheras. Ispero cun qusthos ischrittos de paga impolsthantzia, de' nde attire unu contributu, mancarri minoreddhu, aggogliendhe su faeddhu de oe et cussu chi poder essere isthadu in tempus passadu in sa bona e in sa malasorte de iddha mia-.


S'ainu


- Andharesindhe!!!Andharesindhe et basthat!- pensaiat cun sos ojos imbidrados alszados a chelu. 
- Assaresthet' isthada sa mezus cosa pro tottu…… - Tottu hat unu printzipiu ….tottu at una fine- Ma ùe ? Peri sos caminos ei sos tirighinos connotos: dae Mamuccada a biddha, dae iddha a Mamuccada.
Ateru perunu logu connoschiat quddhu poveru ainu. Dae su manzanu a su sero trabagliende ……comente si narat …"chei s'ainu".
- In logos anzenos b'at zente mala!…..zente furisthera…. Et medas sunt bandhidhos. Truh s'à!!! Ticchirriaiat su padronu.
Gai Pedru fit palsthidu, cun pagos bisacciulos ei sa duas criaduras, una pro cambera, intro sa belsthula e subra a s'ainu. Pighendhe in sa Concheddha de su Meschante s'ainu aiat trambuccadu in d'unu ischameddhu, ponzendhe in perigulu cussas animeddhas. 
Pedru, lesthru che raju, nd'haiat pijadu sa belsthula et cun d'unu cantu e roccu haiat leadu a mazare cuddhu poveru animale chi no haiat guppa peruna. 
-Ehh!!!! Ite fele! Invece de si la leare cun sas pedras si la leat cun megus!!! Sa ruta ei sa trajinada. Tottu faghent linna in s'alvure rutta. 
-Sa preoccupatziones rendent s'omine nelvosu e pro cussu chi m'est addhobbende-. 
Intro e iddha Pedru haiat fattu bonos affares: haiat accumpagnadu sas fizas a s'ischola, haiat comporadu duos zigarros in s'isthangu e unu pagu de chininu in sa butticca. Sas frommas de su casu ei su regottu musthiu haiant fruttadu ene. 
-Comporo su ghi m'hat nadu sa femina e mi che torro an dhomo cun grande cuntentesa-.
Isjoltu s'ainu dae sa loriga che fit brincadu a caddu che unu foralsdhomine, e cun cuddhas ancas longas, guasi tocchendhe in terra, isthaiat ispronendhe su poveru animale chi non si fit mancu pasadu.
-Truuh s'à!!!! No nd'as gana?- 
-Appo cumpresu a trabagliare toccat a s'ainu, e a su padronu a cumandhare- e sigomente s'ainu so eo!!!!!…………


A segus