© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/08/2005 Oberas sardas

Is tauledhas de Pauli


Sa cumpangia de is ŗterus no fžada lŤgia, antzis si olemus meda beni totugantus. Siguramenti femus in medas e unu pagu istrintus, custu gei dhu potzu nai kene mi fadhiri, ma perou ci funti situazionis e logus innui si bžvidi in paris ki funti meda, ma meda, prus difžtzilis de sa de mei, mellus emu a nai, de sa nosta. In prus sciendi e biendi ca in custa sistematzioni ci depemus abarrai bai circa cantu tempus, ma de siguru no prus pagu de duus annus, is bixinus cosa mia mi cunsillanta de apoderai passiŤntzia e de abarrai cudha personi seria seria ki deu fuemu: kene de mi ghettai ainnantis cun calancuna ancada de barrosia, cumenti a i cussu ki esti a sa manu dereta de mei, ma fintzas kene mi ndi transiri a coa cumenti mi narada cussu ki fžada a manu mankedha de mei.

Medas bortas míintendu cumenti ki fessi ni petza ni pisci, prÚpiu po nexi de sa bisura de albitru ki is ŗterus mi nci anti apodhau a pitzus. Sa kistioni no fžada bia e cumprŤndia diversamenti cun is ŗterus fradis mius: cussus prus pitikedhu de mei de dexi-exi, annus e dei cudhu prus mannu de mei de doxi-oxi, annus.

Síin prus míanti incurpau, e cun mei totu sa famžllia, de essi unu pagu fridixedhus, de no ismusciai mancu unu fuedhu e de no tenni sentidus, ma custas funti ispŤtzias de crastuladas, cumenti a de nexis, ki no funti donosas.

ďSu bivi nostu: esti cun totu is sentidus, esti meda prus arrica e prus forti de cantu si pÚtzada pensai. Sceti ca no síanti mai donau, lassau, sa possibilidadi de si fai biri fintzas in fundu, de síarrelatai cun is ŗterus, de essi castiaus cun ogus nous, prus obetus e acudosus. Po istruncai, totus pregontaus, tzerriaus ca tŤnganta prus a contu po nosus e totus.Ē

Fžanta custus is pensamentus tristus de su Nýmuru cincuanta-anta, ca in pagus fuedhus síamostada cumenti is sentidus de is Nýmurus, in prus incotius in una Tŗula Pitagoriga, ca is pipiedhus tzerrianta Tauledhas. Mancai totu síagiudu mannu meda ki žada donau a totus is Úminis, sa Tauledha oi, innoi e immoi, fžada istŤtia bogada fintzas de is, ýrtimas, pŗginis de is cuadernus de iscolaĒ. Ita boleis ca si potza nai? Immoi cun is craculadrixis, síinformŗtiga de is cumpudadoris, is cellulinus, síiscarŤscinti de nosus, is prus de is bortas cun meda fatzilidadi. Ma ki pÚnganta a menti, e beni puru, ca in custa manera is arroris prus mannu no funti po nosus, Nýmurus, ma po is Úminis e totuĒ.

Custu Nýmuru cincuanta-anta, fadžada parti de una Tŗula-Tauledha de uníiscola bŤcia de Pauli, cudha ki nci fiada in sa ex domu de su fŗsciu. Issa fadžada su traballu suu, amostendisia, apicada in su muru in síaposentu de una segunda ilementari.

Fžanta passaus medas annus, ki mesu sderruta síiscola, is Numeredhus de sa nosta Tauledha fžanta frimus, arrimaus, fuliaus, in cudhus murus totu iscraciolaus. Fžanta abarraus in gunis frimus, cirdinus, ma sempri allutus, allabaus po essi torra imperaus de is pipiedhu, e nareusidhu, mancai a síiscusi, de is mannus puru. Fudi de aici ki una diri, una diri bella meda, su cincuanta-anta, žada detzidiu totu de un orta de fuedhai, tzerriendi a forti, creendi, cun custu, de aboxinai totu is arrexonis de su pÚpulu de is ŗterus, norantanoi-oi, noi-oi po ýndixi-ixi, Nýmurus incasciaus, in cussas ispŤtzias de arregioledhas, de sa Tŗula-Tauledha.

Dhis žada nau illuegus, po sa kistioni ca fžanta is bixinus, a is duus amigus e fedalis su corantanoi-oi, e su cincuatunu-un. A síincras žada fuedhau cun su babu su noranta-anta e a sa mama sa otantases-ses. Sa matessi cosa žada fatu cun is fradis coranta-anta, e sa sessanta-anta. No si ndi fiada iscarŤsciu de síayaya sua sa norantaseti-eti, de is fradilis bintixincu-incu, e is sorrestas bintitres-tres, e po acabai cun is nebodis su duus-us, e su cuatru-atru, e sa neta sa ses-es.

Aici sighiada narendi, aboxinendi: ďNosus Nýmurus no seus de linna, o peus arrogus de mŗrmuri. Nosus seus bius, síamatucaus, bieus, intendeus, teneus unu sýlidu de vida, sentidus. Poita ca esti ki si boleis aguantai incotius in custa Tŗula-Tauledha/presoni-corti, ca si cundŤnnada a essi sempri frimus cžrdinus, po de badas?Ē

A i custus fuedhus sžghidi unu carraxu, totus olžanta kistionai e essi ascurtaus de totus, po fai acabai custa cunditzioni-cundenna.

Su trinta-inta, síindi istrantŗxada e cumžntzada a nai ďItíesti ki olis tui?Ē, deretu a su cincuanta-anta, ďSes fintzas in una cunditizoni mellus de sa nosta, a tretu de mesu de totus, tui in sa vida tenis sa possibilidadi de furriai sa castiada pagu pagu, podendi biri e intendi totu de totus. Ses sempri cun totus, amesturau cun totus ca no tenis ni sentori ni saboriĒ.

ďLabai kini esti fuedhendiĒ su dexiotu-otu arrabiau contras a su trinta-inta, ďAllabaisidhu si crŤidi su mellus, ca po ita adi fintzas istudiau, si creidi meda in atu, de is primus domus, e a nosus de bŗsciu si castiada a culu de ogu. Misia, misia! Ita lŗstimu! Nosus, ellus!, seus prus in giossu de issu. Ma is de a suta, cumenti a nosus, podeus biri medas e prus mellus is pinnicas de sa vida treulada e tribuliada, ca no si fŗinti istudiai mancu a síunibersidadi.Ē

ďAcabeidha! Ooh! E intzars? A- c- a- b- e- i- d- h- a! Si pÚnidi a tzerriai aici su binticuatru-atru, ďEsti custa síora de si certai de pari a pari? Citius! Síapu nau de dhíacabai! ita si dhu depu nai in Arŗbu? A itíesti ca creeis de lompi cun custus arrexonamentus-certus, e síimprus kene de síascurtai síunu cun síŗteru? Sa vida-cundenna, de nosus frimus ke rocas, bÚlidi sa netzessidadi de síagiudu e traballu de totus! Seis ascurtendimia? Mi cumprendeis? Totu is Úminis anta a nai arriendusia de nosus, biendisia e intendendisia certendi, ca is Nýmurus funti medas, sŗbius, ma ki no cuncodranta mai tra issus e totus. Peus po issus ki abŗrrinti aici incotiusĒ.

ņteru burdellu e prus mannu puru, po ŗtera duas oras e a síacabu, sa mellus pati de i Numeredhus si cuncodranta po circai de fai calancuna cosa in paris e fžanta po lassai is fuedhus e incarrerai a faiÖ ďE beh? Abetai unu pagu, unu mamentu! Gollissa! Time aut! Frimeussia totus.Ē Su Nýmuru unu-nu, su prus langiu, legiu e artu de totus. Cun cudhu nasu longu longu sempri arresfriau. Sighendi ďUnu mamentu sceti o fradisĒ žada cumentzau a nai in síinteri ca fžada istrantaxendisia. Balla ca immoi totus si fžanta citus, mudus ke perdas. ďO fradis biu ca su logu de mei in custa Tŗula, cirdina, ki si cancŗrada fintzas sa menti, esti in gudheni a primitziu de custa coti, ki síincotidi, pretzisu in síarrenconi in gunis in atu a sa manu dereta de nosus, e a sa manu mankedha de is pipius ki unu tempus si castianta. Ki su Nýmuru duus-us, e sa Nýmuru tres-es, e totu sa primu fila, de cýcuru, de is Nýmurus síagiýdada, mi potzu ponni a conca incruada e stikiri su nasu ke palankinu e circai de oberri, is ŗterus ispingendi, síarrenconi de sa Tauledha.Ē Unu nau e unu fatu. A conca incruada e imprassau de is ŗterus in síinteri ki incarreranta po ispingi e oberri sa Tŗula-incotidora. ďProntus? Eya? Unu-nu, duus us, tres-es!. OhhÖ issa! OhhÖ deu!, Ohh totus! Fortza.. fortza paris!Ē Ma a pustis de ncíessi tentau prus bortas, nudha. No nci fianta arrennescendi, totus sciustus de sudori e arrubius ke tomatas po bannia, acanta de dhis calai una guta de síisfortzu, tÚrranta a istrantaxai a su Nýmuru unu-nu, cun su nasu a colori de cerexa. Sa Tŗula žada arresistiu. Balla ca is Numeredhus fžanta a facíin terra de sa bregýngia disisperada. Parianta pistaus ke axina niedha in sa cubidina.

Intzaras su cincuanta-anta, ghetada una boxi a su Nýmuru centu-entu, de tragai is duus Zerus-erus, in agitÚriu a sa primu fila e cun síunu-nu, ki abarrada de pigai sa pati e su logu de su Nýmuru unu-nu, immoi a nasu arrýbiu arrýbiu ke cerexa, e dhe dhu lassai pasiai unu pagu.

Ma fintza custa murtipricatzioni de is fortzas po centu-entu, no fudi arrennŤscia a nudha.

Intzaras sa picioca de su centu-entu, sa norantotu-otu, nŗrada: ďTentaus, provaus in uníŗtera manera, murtipricaus is fortzas impunnendi sempri ingudhani in cussu arrenconi in gunis in artu a manu mankedha, cirkendi de síagiudai a fai leva cun su Nýmuru unu-nu, e síunu-nu, abarrau de su Nýmuru centu-entu, ma custíorta circaus de imperai sa fortza de sa mannaria isponentzialli. Cudha manna, manna de is Nýmurus ki teninti su capedhu isponetziali, ca funti cudhus Nýmurus ki impŤranta in is calculus e mei in is formulas de matemŗtiga e in is cumpudadoris.Ē Aici si fžanta preparendi is fortzas ispetzialis de is Nýmurus CibernŤtigus, de is dus-us, a su cuadrau; de is duus-us, a su cubu; de is tres-es, a sa de cuatru Ö.etc, a sighiri. Ma custa trassa puru no fžada arrennŤscia in nudha e a pustis de essi tentaus uníiscantus bortas. Totu sa corti de sa Tauledha žada arresistiu. A pustis de essi pensau ŗteras maneras ki perou žanta arresurtadas po de badas o no fažanta a dhas fai, si fenta arrŤndius. Is Numeredhus, immoi ellus! ca totus, fianta arrabiosus e pistaus de sa stankesa, ma síin prus de su disprexeri. Fžanta aici dispraxus, scoraus, niedhus ke sa pixi, ke cudha borta po síinterru de su Nýmuru milliardariu-ariu. No síintendžada unu ismýsciu immoi, mancu una musca bolendi; diaderus custu puru paržada uníateru interru ma de totu is Nýmurus de sa Tauledha. Sa scola, isbuida e totu iscraciolada in is murus, cun aintru fragu de síairi amallorada de síumbididadi, paržada ancora prus bŤcia, sderruta, arruinada. Ita lŗstima!.

Bai circa cantu tempus fžada passau cun is pensamentus prus niedhus de is Numeredhus, candu cumente unu carrannannai, tronada una boxi, boxi ca ndi bessžada de is primus filas: ďPoita o fradisĒ, fiada su Nýmuru trexi-exi, ďNo circaus de imperai sa maxža de is Nýmurus disparis? Si ndíanti fuedhau fintzas de is tempus antigus de Aramu? Poita no dhus imperaus? Proveus assumancu! AyÚ! Ita ndi narais? Illuegus a síintendi de Nýmurrs de maxža casi totus is Nýmurus ghetanta is ogus a is Nýmurus tre-es, e su seti-eti, ca fenta cannotus po essi is prus cŗrrigus de maxža de totu is ŗterus Nýmurus. Meda bortas sa maxža de i custus Nýmurus fiada maxža bona o arva. Custus dhus Nýmurus a síintendi nomenaus si fenta tžmius unu pagu, antzis mellus, bregungiaus, paržanta ca si fŤssinti unu pagu prus impiticaus. Ma no si podžanta iscaresci de su disžgiu de ndi bessiri, ki issus duus puru tenžanta, de i cussa galere tempiu de sa Tauledha. Custus Nýmurus, totus dhíiscienta, fenta is Nýmurus prus cŗrrigus de totu is ŗteru de su poderi de maghiarxu de sa maxža de is Nýmurus, ca totu is Numeredhus arribanta fintzas a dhus timi unu pagu, no dhus olianta casi mai atÚbiai e aici puru no dhis ammancanta mai de arrespetu. Custus duus Nýmurus, a pustis de dhis essi, passau su primu ispantu, si fenta kistionaus fuedhendi lebius lebius, ma de pressi casi o no fai intendi, cumprendi, e iscoviai is fainas insorus a is ŗterus.

SikŤ a pustis essi cuncodrau aintru de insoru, su Nýmuru tres-es, inghžtzada a fuedhai: ďCastiendi beni sa situatzioni nosta no síabarrada ŗtera cosa de fai ke custa: depeus circai de fai cumenti narada sa Lei de is Nýmurus-Mannus, cussa de su crŗculu de is probabilidadis, ca is Úminis imperanta sceti, ita lastimus! po giogai a su lotu, sa skedina e su totip, e oi calancunu de i custus giogus esti nomenau SuperĒ.

ďCustus cannÚscinti, iscuredhus, sceti custa parti de sa LeiĒ iada cumentzau a fuedhai su Nýmuru seti-eti, ďMa nosus duus cannosceus fintzas sa maxža prus manna de i custa Lei: cussa ca síada donai sa possibilidadi de ndi bessiri immoi e de innoi.Ē Custa fžada sa maxža ki donada sa possibilidadi a is Nýmurus de sa Tauledha de ndi bessiri de innia, de si cambiai in unu certu sensu in personis biventis. Fudi de aici ki uníota ki enta arrangiau e torrau a nou sa scola, immoi prena de pipiedhus, ma sempri cun is Tauledhas in is classis. Candu sa maista pregontada a is scientis is Tauledhas, su Nýmuru arrisurtau, ma intzertau, pigada síumbra de su pipiedhu/dha, esti a nai ca su sýspidu de vida de su Nýmuru si fažada cumpangia cun cussu de su pipiedhu/dha ki dhu narada, perou custa arrespusta depiada essi su Nýmuru giustu. Ma totu i custu sutzedžada a síiscusi de is pipius, issus no scienta e no síacatanta de nudha. Ma no fžada una cosa de cada diri e de cada annu. Custa cosa sutzedžada sceti in is annus bisestilis e su 29 de Friaxu in sa diri in prus a cada de cuatrus annus.

Cussa fžada istŤtia, Fžada?, Esti! sa diri de sa Festa Manna, e cali festa!, de su pÚpulu de is Numeredhus. Po i cussu ki ndi scieus fintzas a immoi, a reu illiberaus, de is de su pÚpulu de is Numeredhus funti: su 5 x 6=, su 10 x 10=, su 11 x 2=, su 5 x 5=, su 3 x 3=, su 0 x 0=, su 7 x 4=, su 11 x 5=, su 6 x 9=, su 10 x 5=.

Is Nýmurus de sa maxža su tre-es, e su seti-eti, no funti arrennescius a cannosci totu is maxžas de sa Lei de i Nýmurus-Mannus, ca esti po i custu motivu ca is Nýmurus Primus, cudhus ca no funti aintru de sa Tauledha, funti fintzas a immoi kene pipiedhu o pipiedha. Ma assumancu issus no síarrisýrtada ca funti incotius in calancuna Tŗula-Presoni. In síinteri fintzas i Nýmurus cun is vžrgolas funti abetendi isperantziosus.

A segus