© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/08/2005 Parris lìbberus

Su cunsideru po sa literadura sarda

de Gigi Carreras


Apu liju s'esperièntzia leja de Stèvini Kerki in Bolotana, e si bolemu
nai cali e' stètia invecis sa mia, po nai ca mancu malis ki no totus
is assòtziu apariçant is premiaduras a sa matessi manera.
Sabudu passau seu stètiu in Santu Sparau po arriciri su segundu prèmiu
in su cuncursu literàriu "Anselmo Spiga", apariçau de s'Assotziu
"Libera la frafalla" de Santu Sparau, a intr''e sa manifestada manna
"Cuncàmbias 2005". E' stètia diaderus presentada bella, poita ca nci
fiat su presentadori ki 'tzerriàt is premiaus a pitz''e su palcu po
kistionai pagu pagu e po sprigai de ita fueddant is contus bincidoris,
e a pustis dus premiànt. Sa matessi cosa po is poesias: nci fiant
atoris ki recitànt is poesias a pustis de sa premiadura; is jugis
(Anna Cristina Serra, Mateu Porru, Càralu Pillai e unu poeta de Santu
Sparau) ant liju is motivaduras in sardu, e deu e totu apu fatu una
suntu de su contu miu in sardu, ca de aici m'ant preguntau is de su
prèmiu.
Duncas, sa tenta de custu prèmiu est stètia arrespetada in prenu: unu
cuncursu litèrariu de contus e poesias in sardu, aundi si fueddàt su
sardu de calikisiat barianti. S'ùniga noda trota e' stètia ca su
presentadori presentada in italianu, mancai cun d'unu becixeddu de
norantaduus annus (!) ki e' stètiu premiau po una poesia ait kistionau
in sardu. Perou custu poita nci fiat turistas medas (e' cos''e no crei
sa genti ki nci fiat in Santu Sparau), e duncas su sçoberu e' stètiu
fatu po fai cumprendi a totu su mundu, sardu o nou.
In prus, s'ant donau su bonu-papadorja po papai e bufai malloreddus e
panadas; a s'acabu apu fatu medas aprètzius a is apariçadoris, ca totu
est stètiu fatu beni, cun is tempus justus, e arrespetendi su traballu
de is scriidoris e de is poetas.
Mi spraxit po s'amigu Stèvini ki at tentu un'esperièntzia leja ma,
cumenti apu nau a pitzus, mancu malis ca no totus is Assotzius
apariçant is premiaduras de is cuncursus a sa matessi manera e ca nci
funt personis e Assòtzius ki arrenescint a fai is cosas cumenti si
depit, mancai su dinai po custas manifestadas siat sempri de mancu.
Atrus annus in bonora.


Gigi Carreras

A segus