SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lìtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore:  Micheli Ladu - Editore: Sòtziu Limba Sarda
CHISTIONES

20/03/2009 
Milla mi! Ge est pagu scippia! 
[de Annapaola Ilot]
Custu contu ddu bollu dedicai a jaju miu, Peppineddu Lai. Deu ddu stimu e ddu torru gratzias ca m’at sempri chistionau in sardu.

Seu circhendi de cumprendi sa situazione sotziulinguistica de sa Sardinnia—unu bellu carraxu!—e po cussu fia ligendi un’articulu de Roberto Bolognesi de ocannu passau: “Sa Vindita de Tziu Paddori” http://www.sotziulimbasarda.net/settembre2008/tziupaddori.htm.
E itta ddui liggiu? “Alessandro Mongili, sociologu in s’universidadi de Casteddu, m’at contau ca immoi in Sardinnia nc’est su “boom” de is cursus de ditzioni.”: aici at scritu Bolognesi.
E ita cosa? Bolis biri ca deu connosciu a sa maistra?
Dexi annus fait, candu femu studiendi in s’universidadi de Casteddu, m’est capitau de ascurtai a una picioca chistionendi in una letzioni de linguistica. Issa fiat cummentendi unu testu in italianu e deo non ci dda fadia a mi cuncentrai e mi doliat sa brenti.
Arratza de cosa!
Ma ita demoniu at essi?
Sigomenti ca tenia bisongiu de pratziri custa sensatzioni cun calincunu, apu domandau a sa collega setzia accanta de mimmi:
- Ma, nara pagu-pagu, cumenti chistionat cussa picioca?
Custa mi castiat spantada e arrispundit:
- E chini? Camilla?
Deu mi pensu “Ojamommía, e ita appu nau? Chi mi citía! Bolis a biri ca funt amigas?”
- Camilla ddi nanta?
- Poita? Non ddu scis?
- E ita est maládia?
- Studiat ditzioni! Est troppu brava! Deo non mi ndi prandu mai candu chistionat cussa!
- Poita, de diora puru est sighendi custa cosa? A mimmi mi nc’intra su frius!
- Citudidda ca dd’ollu intendi!
Mi giru e ita mi biu? Tottus is stundentis allutus-allutus ascurtendi a custa chistionendi cumenti a Mila de Mila e Shiro—si nd’arrergodais?
Po cussus chi non connoscint a Mila: cumenti a Cristina D’Avena mi’!
Fintzas is professoris fiant ipnotizaus de sa boxi de Milla e donnia borta ca nci fiat cosa de ligi dinnanti de tottus sceberánt sempri a custa Milla scíppia .
E non ddis importada nudda de sa lingua. A nosu non si domandánt mai. Sceti a Milla:
“Milla ligi, tocca!”
„Wie froh bin ich, dass ich weg bin! Bester Freund, was ist das Herz des Menschen! Dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war, und froh zu sein! Ich weiß, du verzeihst mir’s!“
Eja! A Werther puru leggiat Milla! E a Goehte, a Lessing, donnia lingua, donnia cosa, inglesu, tedescu, italianu e sempri cun sa ditzioni italiana!
Milla scidiat liggi tottu, poita iat studiau ditzioni!
Balla!
E immoi ita at essi fadendi custa Milla?
Insenniendi ditzioni in Casteddu?
O at essi dopiendi a Pokemon?
Boh, e chini ddu scit?


 
 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2008,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"