SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lìtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore:  Micheli Ladu - Editore: Sòtziu Limba Sarda
CHISTIONES

05/03/2009 
E immoi tocat a si movi! 
[de Roberto Bolognesi]
Immoi ca eus scexau de s’imbriaghera de is eletzionis, tocat a si torrai a ponni a trabballai.
Ma non tirat aria bona.
S’amigu Pintore s’at cumbidau a giogai una partida a poker cun is bincidoris de is eletzionis e a nai “Vedo!” a chini lanciat sa chistioni, ma non biu arreatzionis.
Ddu cumprendu, mancai dd’agatu sballiau.
Sa chistioni de sa limba est sa cosa prus “trasversale” de sa Sardinnia: non fait a dd’inserrai in unu cungiau partiticu. Epuru, sigumenti non s’est votau sceti pro sa chistioni de sa limba—antzis, non s’est votau propriu po sa chistioni de sa limba!—immoi benit mali meda a torrai a acapiai is amigantzias e is alliantzias chi serbint po mandai a innantis sa pelea nostra.

E intzandus a nosu ita s’abarrat de fai? Su chi emus depiu fai de diora: si tocat a s’organizai incumentzendi de sa genti!
Sa debilesa de su movimentu de sa limba est stetia sempri custa: femus generalis chentza de esercitu.
Epuru, comenti at ammostrau sa circa sotziulinguistica coordinada de sa professoressa Oppo, s’esercitu est innias!
Sa genti chi bolit un’impreu uficiali est innias!
Sa genti chi bolit su sardu in sa scola est innias!
Sa genti chi s’intendit mellus fueddendi in sardu chi non in italianu est innias!
E custa genti est sa majoría de is sardus.
Est custa genti chi depeus arrenesci a tirai in mesu.
Berus est ca totu is mesus de comunicatzioni traditzionalis funt in is manus de nemigus de su sardu o de genti pagu interessada, ma immoi ddoi funt atras maneras de arribbai a is chi bolint furriai su sardu a lingua normali.
Tocat a imperai Facebook!
In Facebook ddoi funt a su mancu unus 19.000 sardus: si bit de grupus che “Grazie a Dio sono sardo” (19.782) scritus e “Tutti i sardi di Facebook” (18.966) scritus.
Ita arratza de genti est custa?
Beni mali a donai un’arrespusta “scientifica”, ma s’impressioni est ca su “populu de Internet”, poita ca tenit informatzionis diversas de is chi donant TV e giornalis, siat po sa prus parti de manca. Castiendi in Facebook e in giru in sa retza in su tempus de sa campannia eletorali, si biíant casi sceti amigus de Soru: a su mancu su 90%. Prus de custu non fait a nai.

Ma in Facebook ddoi funt puru grupus prus specificus, chi bolint ponni impari a is chi s’identificant cun sa limba: su prus mannu est “Amigusu de su sadru, cun 786 scritus”.
Pagus? Forsis, ma candu mai nosu dd’eus prenia una sala cun 786 personis?
Un’atru grupu mannu est “I speak Sardinian, Deu kistionu sardu” (676 scritus). Podit essi ca sa prus parti de custa genti est in totu e is duus grupus, ma si biri ca non est totu-totu sa propriu genti.
Custus funt grupus po si contai, po biri cantus seus de sa propriu idea e de su propriu sentidu, ma fait a strantaxai puru grupus prus specificus ancora, chi domandant a is scritus de si cumportai de una certa manera.
Aici deu apo incumentzau su grupu “Sardus sfacíus”: (http://www.facebook.com/groups.php?id=1648256637#/group.php?gid=44984221932).
In teoria, unu chi si scriri a custu grupu s’impinniat a fueddai su sardu cun totus e in cali-si-siat situatzioni. In duus mesis seus arribbaus a 301 scritus.
Comenti apu acrarau in s’articulu miu “Sa vindita de tziu Paddori”, s’idea est de arribbai a una “massa critica” de fueddadoris “sfacíus” chi torrant a furriai su sardu a lingua pubblica.
Chi arribbaus a 1000 “sardus sfacíus” chi fueddant in sardu cun genti disconnota dexi bortas a sa di, custu fait 3.650.000 interatzionis in sardu a s’annu intra de personis chi non si connoscint: custu iat a bastai a furriai su sardu a lingua pubblica.
Chentza de dinai e de agiudu politicu de cali-si-siat parti emus a torrai a intendi su sardu in s’arruga e fintzas in is bars de via Roma in Casteddu!
E custa non iat essi cosa de pagu!
Apu strantaxau puru un’atru grupu: “Boleus/cherimos su sardu in sa scola”:
http://www.facebook.com/groups.php?id=1648256637#/group.php?gid=69785346600
In una pariga de cidas est arribbau a 170 scritus.
Ma a pustis mi ndi seu acatau ca est unu grupu tropu genericu: non depis fai nudda de prus de ti scriri, e mancai si torraus a contai, scieus giai de sa circa sotziulinguistica ca su 63,7% est in totu de acordiu a fai intrai su sardu in sa scola, e su 27,7% de acordiu po una parti. Immoi iant a serbiri grupus prus specificus po ponni impari docentis de sa scola, a una parti, e babbus e mammas de scolanus a s’atra.
In custus grupus sa genti s’iat a podi organizai e strantaxai, po ndi nai una, “cunsortzius” de scolas po organizai cursus de formatzioni. Chi dexi scolas si ponint impari, unu cursu iat essi, po donnia scola, dexi bortas prus baratu!
E custus grupus si podint furriai a logus virtualis aundi si podint scambiai connoscentzias, esperientzias e ideas. Medas de custas cosas funt giai sutzedendi.
E insaras, immoi ca eus scexau, tocat a si movi!
 
 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2008,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"