© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/02/2005 Arrispusta a Giuliu Angioni

“Perché non possiamo dirci Italiani”

de Robbertu Bolognesi-Universidadi de Amsterdam

Po mei sa chistioni est simpri. Deu de s’Italia nd’apu tentu tres cosas: su sangunau, unu diploma de peritu chimicu e su passaportu. De custas tres cosas s’unica chi m’est serbía in sa vida est su passaportu!

Deu, comenti e totu is sardus, seu “accurturau”, ma deu mancai unu pagu de prus de sa media de is sardus, ca babbu miu fiat unu minadori analfabeta. “Curtura” cun sa C manna in domu nostra ndi circulát pagu. Mamma mia, ca at fatu sa segunda elementari liggíat “Gran Hotel”. A Babbu –mischinu- una borta dd’apu biu, postu de ullieras, castiendi-si su giornali a conca abasciu. Bai e circa ita ddi fiat benníu a conca…

Deu sa fida mi dda seu traguiada, ma in sa sfortuna apu tentu una fortuna manna: non mi seu accurturau in Italia (e nimancu in s’universidadi italiana de Sardinnia). Deu apu fatu totu s’universidadi in Olanda e innoi nisciunus m’at domandau mai de lassai perdi s’identidadi mia po arribbai a tenni una curtura “arta”. Deu non tengu una curtura italiana e duncas, sigumenti est sa curtura e non su passaportu sa chi ti donat s’identidadi, non m’intendu italianu. E biu ca bivu in Olanda, custa est una fortuna manna, poita ca non tengu sa brigungia de depi nai, in custu paisu civili, ca seu italianu.

Comenti dda bint s’Italia in custu paisu civili? Naraus ca funt de acordiu cun su chi at scritu unu grandu scriidori de giallus chi beníat de un’isula “italiana”. No, su scriidori de giallus non est Giuliu Angioni…

Leonardo Sciascia in “L’affair Moro”(1978) at scritu: “[Lo Stato italiano] da un secolo, da più di un secolo, convive con la mafia siciliana, con la camorra napoletana, con il banditismo sardo. Da trent’anni coltiva la corruzione e l’incompetenza, disperde il denaro pubblico in fiumi e rivoli di impunite malversazioni e frodi. […] <<Lo Stato italiano forte coi deboli e debole coi forti>> aveva detto Nenni.”

De su 1945 s’Italia est unu stadu democraticu. Su stadu italianu est comenti ddu bolint is Italianus. Infatis in Olanda, e aici e totu in su restu de s’Europa, non fueddant de Stadu italianu, ma de Italia…

Deu cun s’Italia non mi potzu e non mi bollu identificai. S’identidadi mia est, de una parti, sarda (e non nci potzu fai nudda: seu nasciu e pesau in Sardinnia, aintru de una famillia e de unu bixinau sardus) e, de s’atra, europea (e custa parti est sa parti de s’identidadi chi mi seu scioberau).

Apu giai nau ca seu accurturau. A mei, comenti a su restu de is sardus, sa curtura sarda non mi bastát. Ma non poita ca fiat sarda. Non mi bastát poita ca fiat sa curtura de unu mundu serrau, firmu, imbeciau: comenti e is atrus bolemu de prus de cussu, bolemu scioberai sa strada cosa mia, bolemu essi un’individuu e non sceti unu membru de una famillia, de unu bixinau, de una bidda. Non bolemu essi unu chi fait is cosas poita ca est sempri stetiu de aici. Su ’68 sa generatzioni mia dd’at fatu po custas arrexonis.

Sa scola, sa scola italiana (democristiana), si dda presentánt comenti s’alternativa a sa curtura sarda: chi bolis de prus fai-ti italianu! Ma innias puru apu tentu fortuna. Sa scola dd’apu fata in cussus annus ca is studentis sa scola dd’arrefudánt. Duncas sa scola italiana (democristiana) non est arrinescia a mi fai “italianu” (democristianu): ndi seu bessiu a pilus longus e detzidiu a non trabballai mai in s’industria chimica ca in cussus annus fiat impestendi sa terra e sa conca de is sardus.

Immoi, a prus de 30 annus de intzandus, potzu nai ca femu circhendi una manera noa de essi sardu. E potzu nai puru ca cussa manera noa dd’apu agatada.

Seu Sardu e Europeu, ma non seu Italianu.

Sigumenti dd’apu nomenau giai, ammitu puru ca custa est puru un’arrespusta a s’articulu chi Giuliu Angioni hat mandau a s’Unioni Sarda in su mesi de Nadali.

Comenti eis potziu biri, deu non difendu ni a mei ni a sa curtura sarda: su miu est un’atacu a is chi tenint un’identidadi italiana!

E a Angioni ddi bollu nai atras duas cosas: unu sardu chi non scit su sardu est un’innioranti; e un sardu ca scit su sardu , ma non ddu fueddat est traumatizau, est unu chi tenit probblemas mannus!

Giuliu Angioni est omini de cumbintzionis fortis: candu fiat catolicu fiat studiendi de predi; candu fiat comunista fiat stalinista “trinoriciuto” (fiat in su PCd’I: is chi in is manifestatzionis ndi beniant a fatu de nosu anarchicheddus de 17 annus tzerriendi: “Beria, Siberia, GePeU!”. E deu ddus arrespundemu: “Bandai e pigai-si-dda in su stampu de ....!”.

Chi torrat a cambiai idea dd’eus a biri furriau a indipendentista postu de berrita…

Angioni at proponniu de lassai ca sa lingua sarda si morgiat de su famini: is intelletualis chi bolint trabballai a pitzus de su sardu ddu depint fai a gratis!

Sa giunta Soru e s’assessora Pilia dd’ant postu menti.

Bandat beni! Nosus eus a sighiri a trabballai po de badas e fintzas a nci arrimiti dinai de busciaca. Po su gustu de nai: I am not Italian!

Bosatrus eis a sighiri a donai dinai a s’Enti Petrolliricu, po permiti a is madamas de Casteddu de ammostai is bistiris carus chi ant comperau in Milanu.

Is sardus ant a giudicai.


Robbertu Bolognesi

A segus