© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2005 Parris ĺbberus

Nou a sa "petrollirica"

de Robbertu Bolognesi - Universisadi de Amsterdam

Saludi is allistaus!
Apu ligiu sa litera de su Sotziu po sa lingua sarda a Soru e a s'assessora Pilia, e de amigus emu giai intendiu ca is cosas cun custa amministratzioni
de centru-sinistra fiant andendi mali meda po sa lingua sarda. Deu non dd'apu cuau mai ca deu seu de sinistra, e custa borta seu arrinegau
meda cun custa amministratzioni chi at imbrolliau a mei a a sa genti chi dd'at votada.Sa "logica" de custa sinistra colonizada est sempri cussa de
sa sinistra storica: "tocat a primu a risolvi is probblemas cuncretus". Sa chistioni de s'identidadi, de sa lingua e de sa cultura sardas no est
importanti. Ma comenti est, insaras, ca in 57 annus ancora non funt arrinescius a ponni a postu ni mancu una de is cosas chi nanca bolint ponni a postu cun su
"realismu" issoru? Poita ca non tenint una curtura sarda! Si enpsant ca bastat a importai curtura e solutzionis de s'Italia: Enti liricu e petrolchimica funt is duas
facis de sa propriu medallia. A is sardus non ddis serbint a nudda: serbint sceti a custus provincialeddus a s'intendi mannus imitendi a is meris
colonialis issoru. Lirica e petrolchimica ant sceti impestau sa Sardinnia e dd'ant fata torrai prus pobira de su chi fiat.
Est ora de fai cumprendi a custa gentixedda ca sa storia non torrat agoa: su sardu depit andai a innantis.
Deu fatzu sa proposta de organizai una arregorta de firmas contras a sa politica curturali colonialista de sa giunta Soru, comenti dd'eus fata po
difendi sa lei italiana a favori de is linguas de minoria. Tocat a si movi torra comenti si seus movius contras a su golpe "corraineus" de sa LSU.
Chi nci ingurteus custa politica de Soru e Pilia eus a biri sa morti de sa lingua nostra.

Sa proposta mia est propriu cussa de si ponni a circai contus a is chi nci funt bessius a is eletzionis prenendi-si sa bucca de curtura, lingua e 
identidadi, e immoi funt proponendi-si "petrollirica" a su postu de sa cosa nostra. Est comenti chi unu pongat sa cuota po sa festa de sa bidda e a su postu de 
su proceddu ddi portant unu hamburger de MacDonald: ma si dda pigant in cuddu logu!
E custa assessora chi si ponit a fai ironia a pitzus de su jazz: si biri ca issa, chi mancai puru nd'ascurtat de jazz, non ndi cumprendit nudda!
Ma creu ca una feminedda de aici iat a bessiri nervosa de su jazz. Su jazz fait intendi cosas medas e fait pensai: una de is cosas chi m'at 
fatu cumprendi su jazz est ca po totus est bellu a tenni una musica natzionali.
Su jazz, mancai mi praxiat meda, non podit pigai su postu de sa musica sarda: non mi fait intendi is proprius cosas.
Comenti aici e totu s'inglesu non podit pigai su postu de su sardu: mi serbint totu de is duus, ma po cosas diversas.
Deu custas cosas si ddas bollu nai a is chi nd'ant pigau su votu de is chi creint a sa curtura sarda .
Fatzu sa proposta de fai unu manifestu, scritu mancai de unu prus diplomaticu de mei, e de ddu fai girai e de ddu fai firmai. E tocat a 
organizai cosas po si fai intendi: sa mellus cosa iant essi "atzionis ludicas". Deu appu a essi in Sardinnia in sa metadi de mesi chi intrat e tengu gana 
meda de fai casinu.


Robbertu Bolognesi 

fonte: Lista - Sa Limba www.lingrom.fu-berlin.de/sardu/

A segus