SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerŔntzia de Diariulimba
Su S˛tziu Limba Sarda
Organigramma de su S˛tziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lýtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Pepe Cor˛ngiu       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
NOAS

24/09/2006 
Sos ammentos de "Adda 'e Riu" 

Sinnalamus su libru de Giovanni Battista Fressura, publicadu giai dae un'iscuta dae Edes, cun antep˛situ de Nigola Tanda. Unu romanzu de sa mem˛ria in una bidda de su GocŔanu, Bono, chi torrat a bývere in s'ammentu de s'iscritore. ArregordÓntzias de sa pitzinnia e de sa gioventude chi enint presentadas in unu sardu praghile, planu, cuntemporÓneu e sena totu sa chirca anticuÓria chi a s'ispissu ingraidat sa prosa "limbuda" de sos tempos nostros. Un'˛pera galu pagu connota ma chi meresset de intrare in tzýrculu pro si iscaretzire cun Óteros autores e Óteros iscritos. Su libru est publicadu dae su 2005 dae Fressura chi est de su 1952 e chi at triballadu totu sa bida in banca cultivende una grandu passione pro sa literadura. Una formatzione econ˛mica e finantziaria chi non l'at istransidu de si impignare in custa faina. <S'autore apartenet a una generatzione de sardu-faeddantes in perýgulu - at iscritu Nigola Tanda in s'antep˛situ mentovadu - e chi at tentu tempus de meledare in tempus subra sa crosidade de sa situatzione sarda chi est cajonada dae a sa ren¨ntzia a s'identidade nostra de natzione>.  

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  ę sotziulimbasarda 2004-2006,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"