SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerčntzia de Diariulimba
Su Sņtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sņtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lģtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore:  Micheli Ladu - Editore: Sņtziu Limba Sarda
CHISTIONES

06/11/2008 
Don Pablo de las Ballas 
[de Micheli Ladu]
Ah! cantu est bellu a lčghere sa Nuova Sardegna e a bģdere su chi iscriet Don Pablo de las Ballas, el desinformador de nosąteros. Cun s’artģculu suo prenu de dudas e risitos si ponet preguntas subra su traballu de sa chi mutit “creatura della Regione” chi est resessida a bortare in sardu s’Annuąriu de su contribuente sighende unu mčtodu iscientģficu. E inoghe mustrat s’abilesa sua de giornalista : intames de fąghere preguntas a sos chi bi traballant in cussa “creatura della Regione” e chi fiant presentes a sa presentatzione, si ponet a iscrģere ( e lu płblicant) de su chi at lčghidu e no at cumpresu isse. A la nąrrere de ątera manera pro l’ammentare chi est unu giornalista: si bi fiat a sa presentada pro ite no at preguntadu, si non bi fiat dae ue at buscadu s’informatzione.

E sa bella est chi rie•rie si nde befat de custa limba “grottesca” pensende fortzis de fąghere cosa bona sena si nde abbigiare de cantu fiat ruende in sa cionfra. Ma issu est su Pablito natzionale nostru, cumbintu de sinnare gol a fuliadura contra a cussu bobboi chi est s’istandard de sa Regione, semper “sulla notiza” semper agiornadu a tales chi paret firmu de aberu a su Mundial de s’82, ponende∙si pregontas chi nemos mai si fiat postu in antis de isse che a “ma quale lingua usare?”. Ma est seguru de istare in custu tempus? Ma nemos li at naradu chi semus in su 2008 e chi unu nieddu est presidente de sos Istados Unidos Americanos? Ma issu est Don Pablo de las Ballas, unu chi faghet informatzione sudamericana, creativa, befiana, dinąmica. Issu est Pablo Sole, unu chi nos cheret dare lughe in su mundu de su sardu, ca lu connoschet bene, bastat a bģdere chi cando si ponet a faeddare de sa limba sarda nde bogat a foras s’isciollņriu chi s’allega “commercialista” est de bortare in “kontiphizzadore” (cosa mai bida ne intesa), ponende fintzas unu “ph” in mesu de allega chi non si cumprendet si lu depimus lčghere a s’inglesa o in ątera manera (nos lu nčrgiat, por favor).

No isco cantu Don Pablo connoscat su sardu ma nois a unu che a isse chi iscriet custos machiores li diamus a nąrrere “piticu s’espertu!”. Una cosa est segura, a fąghere su giornalista podet čssere chi non siat gasi bonu, ma a fąghere rģere, lampu, cussu emmo. Hasta la vista, seńor!
 
 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2008,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"