SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerŔntzia de Diariulimba
Su S˛tziu Limba Sarda
Organigramma de su S˛tziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lýtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore:  Micheli Ladu - Editore: S˛tziu Limba Sarda
CHISTIONES

04/11/2008 
S'AnnuÓriu de su contribuente in sardu 

Faeddare a sa gente sarda cun sa limba sua nadia fintzas de cosas chi podent pÓrrere malas a cumprŔndere o chi a calicunu podet pÓrrere feu e peleosu a fÓghere. Faeddare in limba sarda de tassatzione, reatos tributÓrios ma fintzas de detratziones. Ma faeddare in antis de totu de sos deretos de su contribuente in sardu in s’annu chi s’ONU at proclamadu su 2008 “Annu internatzionale de sas limbas” unu de sos deretos prus mannos chi tenet s’˛mine. Custa est s’idea chi at tentu s’Agentzia de sas Intradas chi at chertu pro su 2008 sa bortadura in sardu de s’AnnuÓriu de su contribuente.


In s’aposentu mannu de sa sea de via Bacaredda in Casteddu ant ad˛biadu sa gente interessada, s’Assessore Eliseo Spiga, su Diretore Regionale de s’Agentzia Guglielmo Montone, su Diretore Generale Gianluigi Giuliano, sa Diretora de su Servýtziu TrasparŔntzia e Comunicatzione de sa Regione Sardigna Dut.sa Melis, sa Diretora Marilena M¨rgia e su Dutore Gaetano De Feo de su Tzentru de AssistŔntzia Multicanale de Casteddu paris a sos tradutores de s’Ufýtziu de sa limba sarda de sa Regione chi ant bortadu in sardu su traballu.


A parre de Guglielmo Montone, s’AnnuÓriu de su contribuente in sardu assegurat una presŔntzia forte in su territ˛riu sighende sa punna chi s’Agentzia de sas Intradas tenet dae paritzu tempus: Ŕssere serente a sos tzitadinos. E custu ammentende fintzas batallas che a sa vertŔntzia cun s’Istadu de su 2006 pro dare a sa Sardigna cussu chi li tocaiat dae sa tassatzione sua etotu.


“At a pÓrrere cosa istravanada si naro chi a pagare sas tassas est una cosa bella – at sighidu s’Assessore Spiga, riende•si•dda unu pagu – ma custa est sa punna sŔria: ca si totu cantos pagamus, totu cantos amus a Ŕssere cuntentos, su discuntentu naschet cando pagos pensant de fÓghere sos furbos”. Unu cuntzetu duncas de responsabilidade colletiva, chi giai fiat presente in tempos colados ma pertzisu fortzis fintzas in tempos de oe. “Est unu sinnale forte e de guvernu bonu – at congruidu- chi su primu capýtulu de s’AnnuÓriu faeddet de sos deretos de su contribuente e non de sas santzione ca ac˛stiat de prus sa gente a custos temas e faghende•ddu in sardu custu acÓpiu est galu de prus forte”


At serradu sa resonada su Diretore Giuliano chi girende in totu sa Sardigna at connotu realidades diferentes ma s’est abigiadu fintzas chi a faeddare cun sa gente fintzas in sardu est unu agiudu mannu pro sas istitutziones.

Leghe fintzas sa cr˛naca de s'Agentzia de sas Intradas

  
 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  ę sotziulimbasarda 2004-2008,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"