SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lìtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Pepe Coròngiu       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
NOAS

05/03/2007 
Aristanis: in fines si torrat a traballare pro sa limba 

bae a lèghere su cumbidu liongiadu inoghe

S'ufìtziu de sa limba sarda de sa Provìntzia de Aristanis organizat unu seminàriu tituladu "Sa limba sarda in s'amministratzione pùblica" chi at a èssere su cumintzu de unu muntone de initziativas de formatzione finantziadas cun sa lege 482/99. S'apuntamentu est pro chenàpura 9 de martzu a oras de sas 9.30 de mangianu in su tzentru de ispiritualidade de su Rimèdiu in sa comuna de Donigala-Fenugheddu. 

bae a lèghere su cumbidu liongiadu inoghe 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2006,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"