SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerŔntzia de Diariulimba
Su S˛tziu Limba Sarda
Organigramma de su S˛tziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lýtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore:        Coord.Editoriale: Micheli Ladu
NOVAS

24/07/2008
Altravoce.net tzensurat su chi non la pensat che a isse?

Salude, in antis de totu bos chŔrgio torrarre sas grÓtzias pro Óere publicadu s'artýculu chi bos apo imbiadu. Custu artýculu est istadu iscritu originariamente pro s'altravoce.net, duncas in italianu, imbiadu su 16 de custu mese de trýulas e galu non publicadu, nen comente artýculu e nen comente lýtera a su diretore, issos ant a ischire su proite. A bois bos l'apo mandadu pretzisu a su de s'altravoce.net, una c˛pia e, a dolu mannu meu, no apo pessadu de l'iscrýere in sardu. Mi dispraghet meda, ca totu su chi apo iscritu de sardu finas a oe, l'apo iscritu in sardu. A megius býdere Giacuminu Ledda 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  ę sotziulimbasarda 2004-2008,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"