SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerŔntzia de Diariulimba
Su S˛tziu Limba Sarda
Organigramma de su S˛tziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lýtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Pepe Cor˛ngiu       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
CHISTIONES

11/06/2007 
Su lŔssicu mŔgius, ma pro unu giornalismu sardu de a beru
[de Gianfranco Pintore]

Lucio Angelo Porcu pregontat a isse e totu e a nois a býdere cale lŔssicu impreare in su giornalismu in sardu. Betzu comente so de baranta annos de professione, belle e binti in ItÓlia e Óteros e tantu in Sardigna, isco chi sa chistione pesada dae Porcu est de sas prus pistighingiosas pro sa bida de sa limba sarda. Ma in antis de mi la tentare cun un'imposta mea, bÓlgiat su chi bÓlgiat, deo credo chi tochet in antis de averguare si sos giornalistas traballende in Sardigna sunt "sardigiÓbiles" o si, a s'imbesse, diat tocare de s'imbentare un'iscola de giornalismu sardu. 

Un'iscola chi, chŔrgio nÓrrere, imparet a cussiderare sa limba sarda (e paris cun custa sa cultura sarda) non petzi unu mŔdiu pro nÓrrere cosa ma, prus a prestus, parte de una weltanshauung. Non so narende, bella diat Ŕssere, chi totu devisimus pessare chi custu cuntzetu de su mundu e de sa bida chi est in intro de sa limba sarda siat giustu e de leare a pedra a su paragone de sos portamentos nostros. Custu no est presumidu e bia. Diat Ŕssere cuntrÓriu a cale si siat libertade, de imprenta, de pessamentu, de parÓula. Su chi naro est chi tocat de ischire chi custa weltanshauung b'est e chi cun custa tocat de fÓghere sos contos, non cun cuntzetos angenos.

S'arresonu arriscat de Ŕssere longu e intritzidu meda, ma, pro nÓrrere, una filoera giornalistica at semper punnadu a bortulare in disvalore unu valore. Su de sa balentia, pro nÓrrere. Ant bombardadu gasi a fitu sos cherveddos nostros chi oramai cando intendimus faveddende de balentia non pessamus a unu valore de s'Ónimu sardu ma, a s'incontrÓriu, a sa titulia, a sa vilesa, a sa prepotŔntzia. Unu protzessu de disnatzionalizatzione de sa cultura sarda a custu at giutu: a lis dogare a sas allegas sa sustÓntzia chi issas cabent. Gasi chi nudda cÓmbiat a iscrývere, pro nÓrrere, chi unu balente at mortu unu criu o a iscrývere chi un balente ha ucciso un neonato.

Arresonu longu, fia narende. 

Torrende a su contu, ca cantzone bona a su cumintzu torrat, Porcu at pesadu una chistione de importu. Cale lŔssicu, duncas, pro su giornalismu in sardu?

S'imposta non podet Ŕssere si no una e una e bia. Su de sa LSC, sa chi b'est o sa chi isse pessat podat essire dae unu megioru de sa chi b'est. Unu giornalismu chi non si chŔrgiat folclore - che a su chi sunt predighende sos inimigos de un'istandard, custu o un'Óteru pagu importat - devet impreare sa matessi "limba in essida" de sa Regione sarda.

No isco como, ma cando deo abitaia sa televisione cadalana, in un'aposentu acutzu a sa redatzione b'aiat unu grustu de pessones chi curregiant sos artýculos de sos giornalistas cunforme a s'istandard. E sighiant a lu fÓghere bint'annos e prus de pustis chi sa Catalunnia aiat adotadu s'istandard. Custu pro nÓrrere chi s'operatzione cumintzada in Sardigna cun sa Lsc no est unu protzessu de su pagu prus o mancu. Est longu. E giughet a s'iscopu petzi si cumprendimus chi unu contu est a faveddare e unu contu est a iscrývere.

Medas collegas meos italianos, in domo, in tzilleri, cun sos cumpÓngios faveddant su romanu o su turinesu, ma cando iscrient iscrient s'italianu istandard. E pessas chi bogant sos maghines chi bogant sos chi cuntrastant sa Lsc?


Gianfranco Pintore
3493695809

  
 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  ę sotziulimbasarda 2004-2006,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"