SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lìtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Pepe Coròngiu       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
NOAS

20/02/2007 
Sa Rai “obrigada” a fàghere transmissiones in sardu 

Gràtzias a unu emendamentu de su deputadu de su UDR sardu Antoni Satta, su cuntratu de serbìtziu Rai- Guvernu pro su triènniu 2007-2009 at a dèpere prebìdere transmissiones in limba sarda paris a cuddas in friulanu e ladinu. Sa proposta de Satta est colada in sa cummissione de vigilàntzia de sa Rai in ue si formulat su cuntratu chi diat èssere s’atu chi regulat su traballu de sa sotziedade de comunicatziones televisivas istatales in cunforma a sos inditos de su Guvernu. Custa est una nova de importu in una situatzione de sos mèdios massivos in Sardigna chi faghet falare làmbrigas a làstima. Sos editores difatis impreant s’artìculu 14 de sa lege 26 solu ca lis faghet intrare dinare e b’at casos comomai de giornales e televisiones (finas importantes) chi ant renuntziadu a sos finanztiamentos proite chi no atzetant su printzìpiu de fàghere transmissiones in sardu ebbia. Una tenta de italianismu estremista chi ponet pensamentu de a beru. Tocat a bardare si in sa Rai ant a impreare de a beru su dinare pro fàghere transmissiones in sardu o pro sa “cultura regionale” in italianu comente costumant a fàghere a s’ispissu. 

Fons: Sardegna 1
 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2006,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"