SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lìtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Pepe Coròngiu       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
NOAS

20/02/2007 
“Pro una limba ufitziale”, libru de interessu europeu 

Su giassu Eurolang, unu de sos printzipales pro sas limbas de minoria in Europa, at mentovadu in unu artìculu de Andria Oppo s’ùrtimu libru de Giuseppe Coròngiu intregadu a sa chistione de sa limba ufitziale giuridica sarda. “Pro una limba ufitziale” est definidu unu manuale chi podet èssere una ghia de importu in sa normalizatzione de una limba comuna in Sardigna. Si reconnoschet chi in su libru b’at una proposta fata a sa sèria de mudare su destinu de su sardu dae limba de su connotu a limbàgiu modernu e europeu. Corongiu daet inditos e duas resones pro fàghere custu traballu. Sa prima est ca s’impreu in s’amministratzione pùblica est de fundamentu pro su giudu de torrare a sa limba. Sa segunda est ca, sende chi in Sardigna b’at una sensibilidade forte meda de difesa de sas bariedades e dialetos locales, sa limba giuridica “in essida” podet èssere unu passu pro muntènnere oe e pensare cras a s’unidade. In cara a sa crìtica chi totu custu podet pàrrere unu traballu artifitziale Corongiu respondet chi “totu sas limbas iscritas sunt artifitziales e custu nos lu insìngiat s’istòria de sas limbas europeas. Su problema beru est - a bisu de Coròngiu - comente balangiare su cunsensu e s’acordu a custu progetu in una situatzione polìtica de disinformatzione e diseducatzione linguìstica finas de sos operadores, non petzi de sa populatzione>. Su giassu Eurolang, collegadu a s’Ufìtziu Europeu de sas Limbas Azigu Difusas, segundu una chirca reghente (Media di minoranza in Europa: esperienze a confronto A cura di Silvia Negrotti e Vittorio dell'Aquila. Provincia autonoma di Trento - Servizio per la promozione delle Minoranze Linguistiche Locali. settembre 2006. pagine 96) tenet unos 500 mìgias cuntatos cada annu. Una seguràntzia pro fàghere connòschere in Europa su chi bi sutzedet in Sardigna, ma finas un’autoridade pro signalare su chi lu meresset. 


http://www.eurolang.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2816&Itemid=1&lang=en 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2006,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"