SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerčntzia de Diariulimba
Su Sňtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sňtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lětera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Pepe Corňngiu       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
CONTIGHEDDOS

11/09/2007 
Su de ůndighi cumandamentos: FAGHE•TI IS FATOS TUOS! 

Su de ůndighi cumandamentos: FAGHE•TI IS FATOS TUOS!

Unu massaju tenet unu caddu istallone, ddi cheret bene comente chi esseret unu fěgiu. Una die, non s'ischit comente, s'animale non si cheret mňvere prus, imbrossinadu in terra sena fortza nen brios, semper drommidu. Lestru su massaju cramat su veterinŕriu. Lňmpidu a campagna, su dutore věsitat su caddu e porrende•ddi paritzas pastěllias cunsěgiat a su massaju: “ si dae inoghe a tres dies cun custas meighinas no at a sanare, mi dispraghet ma at a tocare a ddu ochire!”. Comente intendet sa parŕula “ochire” unu porcheddutzu bellu grassu, amigu corale de su caddu, s'acůrtziat e l'abňghinat: “ma macu ses, a ti nde pesas!? Custos ti fusilant si non sanas, ma ite as?”. Su caddu pariat sufrire s'infadu de cussos cunsěgios: “ma ite ses narende, lassa•mi, non tčngio gana de fŕghere nudda, so istracu de essire a sas festas, de cůrrere, non tčngio gana a beru!”. Fiat craru chi su caddu si nche fiat esaurende. S'incras, su massaju torrat fitianu a ddi dare sas meighinas, isperende de ddi fŕghere profetu. Dende•bi•ddas sighiat a nŕrrere a su caddu: “sana, non chčrgio a ti ochire, sena de te so disisperadu! ”. E su caddu nudda, semper firmu, mudu e a ogros tancados. Su porcheddutzu tando, aende in conca cuddu malaitu fusile, sighit a ddu pregare “pesa•ti•nde, custos ti ochint de a beru, deo ti chčrgio bene, non mi lasses!”. Su caddu nudda, antis, cumentzat a s'infadare e ddu catzat de mala manera: “bae, ca mi ses infadende cun custos arrčsonos!”, e abarrat corcadu e drommidu.
A sas tres dies, peruna meighina dd'aiat fatu nudda ca su caddu abarraiat disganidu, corcadu sena si mňvere, semper drommidu. Acudit su veterinŕriu, intrat in domo de su massaju e detzidint de ddu ochire, ca non b'aiat ŕteru mčdiu de leare. Su porcheddutzu in foras fiat iscobiende e, cando bidet carrighende su fusile, curret lestru a sa de su caddu narende•ddi “non bi creias, no? Cussos duos ant giai su fusile in manu e sunt benende a t'isparare. Pesa•ti•nde, faghe•ddu pro s'amigŕntzia nostra, nessi aberi sos ogros gasi as a cumprčndere ca non ti naro fŕulas!”. Su caddu, prus pro si ddu catzare chi pro ddi pňnnere mente, aberit un'ogru e bidet cuddos duos benende a fusile in manu. Lestru tando si nde ficat, e sanu che pische, cumentzat a innigros. Intrat su dutore, ddu visitat e decrarat: “ est sanadu, su caddu est sanadu!”. Su massaju si pesat a brincos pro sa cuntentesa. Narat a su dutore de si firmare a chenare, ca pro sa sanada de su caddu prus lestru e galanu de sa leada bi cheriat una festa manna. “Su duto', si firmet a chena: amus a festare!”. “Emmo, e ite manigamus, cosa bona?” pregontat su veterinŕriu. “Ello - inditende s'amigu corale de su caddu - pro su caddu sanadu oe masello cuddu porcheddutzu grassu!”Cristiano Becciu
Otieri
  
 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2006,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"