SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lìtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Pepe Coròngiu       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
CONTIGHEDDOS

11/09/2007 
Chistiones de puntos de bista 

Poddighitu, Biancanie e Casìmodu arrèsonant. Tenent sa duda de no èssere unu su prus minore, s'àtera sa prus bella e s'ùrtimu su prus feu de su mundu intreu.Timent de pèrdere fama e duncas su traballu. Ca mai ant fatu una cumparàntzia, e mai ant pregontadu o chircadu si esistit calicunu chi nche ddos podet colare in classìfica. Detzidint de tucare a sa sea de s'assòtziu Guinnes dei primati, gasi ant a pòdere iscumproare. Lòmpidos in cue, a primu intrat Poddighitu. Sos àteros duos abarrant fora. Totu in una s'intendet comente un'ùrulu, Poddighitu essit, allegru che paba: “emmo, deo so s'òmine prus piticu de su mundu!”. Tocat a Biancanie, chi dudosa e timorosa intrat in s'aposentu de sos giùighes pro averiguare si s'agatat in su mundu calicuna prus bella. Poddighitu galu festosu e Casìmodu, mudu pro sa tristura e sa timòria, abarrant fora. Bi cherent petzi chimbe minutos: Biancanie essit dae s'aposentu a brincos “non s'agat fèmina prus bella de me, so sa prus galana!”. Tocat a Casìmodu: depet resurtare su prus feu de su mundu, gasi at a tènnere semper traballu e fama. Biancanie e Poddighitu, dd'incoragint pro chi abarret serenu. Su tempus colat: chimbe minutos, deghe, cuartu de ora, mesora, un'ora. Pustis de duas oras Casìmodu essit, cun sa cara niedda che pighe pro su fele. “Bè -preguntat Poddighitu- non ses su prus feu de su mundu?”. Trachidende sas dentes, Casìmodu resessit petzi a nàrrere: “chie balla est custu Ribery?????”.


Cristiano Becciu
Otieri


  
 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2006,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"