SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerŔntzia de Diariulimba
Su S˛tziu Limba Sarda
Organigramma de su S˛tziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lýtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Pepe Cor˛ngiu       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
CONTIGHEDDOS

19/09/2007 
S' iscola de sos limbitentos. 


In un'iscola de limbitentos, su diretore s'abýgiat chi sos dischentes sunt medas. Tocat de fÓghere essire a calicunu. Ma comente? Meledo chi ti meledo ddi benit a conca un'atrivida : unu cuncursu cun prŔmiu. Nde faeddat cun su segretÓriu e detzident de dd'ordingiare de custa manera: seberare tres de sos prus capatzos, chi diant Óere dŔpidu resp˛ndere a una pregunta ebbia e pro ddos apretare a istudiare ponent in prŔmiu, a prus de sa essida dae s'iscola, una chena cun miss ItÓlia. Su chi aeret respostu sena achichiare si nche podiat torrare a domo e podiat finas mandigare cun cussa fŔmina galana. Seberados tres de sos prus bonos a ispricare, cumentzat s'esÓmene. Sa pregunta est fÓtzile: ôcale est sa bidda tua?ö. Su primu, chi fiat lombardu, torrat alenu e bi proat: ô Mi...Mi Mi..lala..no...!ö. ôE no -narat su diretore- tue no as imparadu galu nudda. Abarras inoghe e mandigas a sa sola!ö. Su de duos, sitzilianu, pÓsiduĽpÓsidu paret seguru, ma ôPa Pa Pa....lll...ermo!ö est su chi resessit a nÓrrere. ôTue puru non podes essire, ist¨dias un'Óteru annu de logopedia e ti ddas a bisare cudda bella fŔmina!ö. Diretore e segretÓriu timent de non resessire a fÓghere logu in s'iscola. Abarrat solu de interrogare su de tres, unu marchigianu chi est s'isperÓntzia de totus. Su gi˛vanu s'ac¨rtziat, torrat alenu isse puru, unfrat sas trempas e totu in una, a boghe arta e crara, ispricat lÓdinu su n¨mene de sa bidda sua ô└SCOLI!ö. Su diretore e su segretÓriu ispantados. Ddi tocant sa manu, ddi faghent a býdere sas fotografias de sa miss ItÓlia cun sa cale depiat andare a ristorante. ôTue as istudiadu meda, bravu, bidu as ite cheret nÓrrere a s'impignare?ö. Cussu gi˛vanu no at ghetadu mancu una parÓula, semper mudu. ôO nara sa veridade, su fatu de essire cun sa fŔmina bella t'at fatu sanare?ö. Su gi˛vanu semper a sa muda, ruju in cara pro s'isfortzu. ôMa non naras nudda, non ses cuntentu?ö. Cuddu, gasi comente at p˛tzidu, aberit buca e narat: ôP...P...PICENO!ö.  
 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  ę sotziulimbasarda 2004-2006,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"