SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerčntzia de Diariulimba
Su Sňtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sňtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lětera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Pepe Corňngiu       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
CONTIGHEDDOS

19/09/2007 
Su carabineri pibincu.


Un'apuntadu de carabineris pibincu•pibincu firmat a un'ňmine chi est recuende dae traballare. “Patente e carta de circulatzione!”. S'ňmine, sena mancu una parŕula, bi ddos porrit in lestresa. Su carabineri bidende chi in sa fotografia de sa patente fiat prus giňvanu meda narat a s'ňmine: “vostč si depet fŕghere un'ŕtera fotografia pro chi sas fortzas de s'ňrdine non tčngiant problemas a dda connňschere. Ddi fatzo una contaventzione de binti čuros!”. “Ma...ma... -ispricat s'ňmine- cale lege ddu narat?”. “Si dda sighit gosi b'annango ŕteros trinta čuros pro oltrŕgiu a unu půblicu ufitziale!”. “Perň – sighit s'apuntadu – si vostč intzertat un'indevěngiu chi ddi pňngio, tando non ddi fatzo sa contraventzione!”. S'automobilista, cumprendende chi cussu fiat unu carabineri severu, pibincu e a contu suo, adduit a sa proposta e ascurtat s'indevěngiu. “Ite est cussa?” e inditat sa mŕchina de sos carabineris. S'ňmine respondet sena duda: “est sa gazella de sos carabineris!”. Faghende chi nono cun sa conca, su půblicu ufitziale annanghet: “e no, una gazella ford o una gazella opel? Una gazella renault o una gazella mercedes?...est una gazella fiat! Vostč non m'at naradu su modellu: podiat čssere cale si siat mŕchina!”. E gasi iscriet sa contaventzione e dda cunsignat a s'ňmine chi teniat cubadu s'arrennegu pro cudda manera de fŕghere”. Colant sas dies. A pustis de prus de unu mese, in su matessi logu, su matessi postu de blocu. Su matessi carabineri, su matessi automobilista. “Patente e carta de circulatzione!” est sa rechesta de semper. Totu in rčgula francu sa fotografia: su carabineri sighit a nŕrrere chi est istada fata in antis meda e podet fŕghere a faddire . “E no - si pesat annicadu s'automobilista - mi so informadu dae unu fradile meu avocadu: sa foto podet abarrare cussa, s'informet imbetzes de faeddare sena connňschere sas leges!”. “Bene, vostč ŕrtziat finas sa boghe...contraventzione pro oltrŕgiu!”. “Ma - sighit - si comente so un' ňmine chi ischit bajulare sas ofensas, ddi dono un'ŕtera possibilidade: si intzertat un'ŕteru indevěngiu deo apo a burrare sa contraventzione!”. S'automobilista, de acordu, connoschende sas trassas de su půblicu ufitziale, isetat s'indevěngiu. “Ite est cussa?”, inditende semper sa mŕchina de serbětziu. “Fŕtzile - narat s'ňmine - est una gazella FIAT de sos carabineris!”. Pariat de ŕere intzertadu finas a cando s'apuntadu no at naradu: “emmo, ma una gazella FIAT a benzina o a gasňliu? una gazella FIAT a duas ghennas o a bator ghennas? so custrintu a iscrěere sa contraventzione!”. S'ňmine non bi cheriat crčere: l'aiat futidu un'ŕtera borta! Ma prima de si nche andare proponet: “S'apunta', deo sa contraventzione dda pago, ma si vostč intzertat un'indevěngiu meu dda pago a duas bias, si nono mi nde dda bogat, de acordu?”. “Andat bene!” - est sa resposta de s'apuntadu presumidu -. “Tando, presente dd'at cudda fčmina ch'istat mesu nuda peri sos istradones, bendende praghere a sos ňmines, comente si narat in sardu?”. Cumbintu a s'etzessu, sena mancu b'atinare unu pagu, su carabineri deretu dat sa resposta: “Bagassa.... in sardu si narat bagassa!”. Tando s'automobilista iscantzende a rěere faghet chi nono cun sa conca: “ e no, sa bagassa de mamma tua? de sorre tua?de fěgia tua.....?”.


Cristiano Becciu
Otieri  
 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2006,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"