SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lìtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Pepe Coròngiu       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
CONTIGHEDDOS

11/09/2007 
Is aparèntzias nos faghent faddire 


Babbu e fìgiu recuint a domo. 
Sas fèminas chi bendent praghere peri sas istradas, a de note, faghent de manu pro chi sa màchina si firmet. Su babbu colat deretu sena nàrrere nudda a su fìgiu. Ma cuddu pregontat: “Ba', ite sunt faghende cuddas fèminas?”. Su babbu chircat de nche dd'ingaddinare: “anno' s'aereoplanu chi est decollende...!”. Su fìgiu, testarrudu, sighit : “ ite ddis est pregontende cuddu tziu chi est firmu cun issas?”. Su babbu galu proat a mudare arrèsonu: “cras ti còmporo unu giogu nou, a ddu cheres?”. “Emmo, ma nara•mi ite sunt faghende totu cuddas fèminas in s'istradone...!”. Su babbu imbentat una fàula, pro no nàrrere totu sa veridade: “fìgiu me', sunt traballende!” .“E ite faghent?” - narat su pitzinnu- “sunt bendende!” - sighit su babbu- “e ite bendent?”, galu su fìgiu. “Bendent praghere!” respondet su babbu. Una resposta chi paret acuntentare su pitzinnu chi non sighit, difatis, a pregontare. S'incras, cando su babbu est traballende, su pitzinnu pedit chimbe èuros a sa mama, narende•ddi ca su babbu l'aiat dadu su permissu de comporare una cosa. Sa mama, connoschende su maridu e sas promissas chi non faghiat mai a s'indonu, dat su dinari a su fìgiu cun seguresa. A sa lestra su pitzinnu leat su postale e tucat. Lòmpidu in su tretu de istradone in ue aiat bidu s'iscena sa die in antis, falat e porrende sos chimbe èuros a cudda fèmina narat:“chèrgio chimbe èuros de praghere!”. Cudda, chi no aiat balangiadu galu nudda, nche ddu giughet a domo sua, a manu tenta. Lòmpidos in s'aposentu, aberit s'armàriu, e faghet tres fitas lichitas de pane cun nutella: “tò, custu est su praghere de chimbe èuros!”. A su pitzinnu non paret mancu a beru.
In su peristante, su babbu recuidu dae su traballu, arresonat cun sa mama e cumprendet s'atrivida de su fìgiu, acrarende totu su chi fiat sutzessu in màchina. Ambos duos timent chi siat sutzessa cosa mala. Recuit su pitzinnu, allegru che paba. “In ue che fias?- sa prima pregonta. “A sa de cudda fèmina de eris, m'apo comporadu chimbe èuros de praghere!”. “Comenteeeee - narat su babbu disisperadu - e ite as fatu?
E su pitzinnu: “Ba', duas bi so resessidu a mi ddas fàghere, sa de tres l'apo linta ebbia...!”
Babbu e mama ruent a terra dismajados.....Cristiano Becciu
Otieri


  
 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2006,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"