SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerŔntzia de Diariulimba
Su S˛tziu Limba Sarda
Organigramma de su S˛tziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lýtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Pepe Cor˛ngiu       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
NOVAS

04/04/2007 
Limba tzimbra: una grammÓtica pro no Ŕssere dialetu

Sa limba tzimbra, faeddada in Luserna, at in fines sa grammÓtica sua. Cumposta dae s'Istitutu culturale tzimbru de Luserna e dae sa Regione Trentinu-Alto Adige/Sud Tirol, s'˛pera est istada presentada carchi die como, presentes sos autores, dae s'assessore regionale Luisi Chiocchetti e dae sa presidenta de su Kulturinstitut Anna Maria Trenti Kaufman. 

Su traballu iscientýficu prus mannu l'at fatu Luca Panieri, catedrÓticu de s'Universidade IULM de Milanu, chi at ispricadu chi su vol¨mine podet Ŕssere unu puntu de ghia e riferimentu pro totus cussos chi cherent impreare su tzimbru in s'iscritura e in sas iscolas. Sa presidenta de su Kulturinstitut at ammentadu chi sa grammÓtica fiat s'obietivu prus de importu pro su s˛tziu suo nÓschidu duos anno como. 

<Una limba - at naradu Anna Maria Trenti- pro Ŕssere cussiderada tale depet Ŕssere istandardizada e duncas depet tŔnnere unu c˛dighe de iscritura e regulas de grammÓtica usadas dae sos faeddadores>. Unu simple printzýpiu chi in Sardigna no ischint mancu sos chi leant detzisiones de polýtica linguýstica, mancari faeddent in su sardu issoro e los apant cumbintos de Ŕssere bravos. No est una pena custa? 


 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  ę sotziulimbasarda 2004-2006,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"