SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lìtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Micheli Ladu
CHISTIONES


Telelimba:sa televisione sarda in internet

A bias a isbetare est faina prus peleosa de cussu chi si depet fàghere etotu. Mesche si s’isbetat chi a fàghere sas cosas siat unu sistema chi mancu càrculat a su movimentu linguìsticu e a sas cosas chi faghet in tempos de mistificatzione informativa, de tìtulos de giornales marioladores o de su mudìmine issoro matessi chi est fortzis fintzas peus. Unu imbòrdulu malu a isboligare chi sos medios massivos in Sardigna ant sighidu a tropizonare pro nche lassare foras semper sa chistione de sa limba. 

Si in sos giornales prus isparghinados in s’ìsula mancu pro isperu essint cosas iscritas in sardu a fitianu (foras de unos cantos progetos finantziados dae àteros entes) in sa televisione sarda su sardu si firmat a sos contos de foghile de sos mannos o de teatru (chi andat bene ma su sardu non podet èssere petzi cussu). Bellagasi esistit internet e sa possibilidade de informatzione lìbera online, ca galu non semus in Tzina, e tenimus unu mèdiu chi potzat mostrare, a chie est interessadu, una mirada diferente de sa bisione de sa limba in Sardigna. 

Cun Telelimba sa gente at a pòdere ascurtare e bìdere dae sesi cales sunt sas fainas de importu chi medas medios massivos mancu nde faeddant, ant a ascurtare cosas a subra de su sardu e pro su prus “in sardu” chirchende de prenare cussu boidore mannu chi galu in die de oe sos sardos agatant subra sa limba nadia. Informatzione est formatzione e, paradossu de s’istòria, s’agiudu prus mannu pro sa minoria sarda lompet dae unu traste globalizante, ca de mèdios localizantes chi ruent no in su provintzialismu ma in su bambìghine, in Sardigna, nch’est luadu su logu. Telelimba naschet pro custu, ca non serbit a tènnere deghe canales diferentes, analògicos o digitales, chi ti contant sa matessi cosa. 

Telelimba bolet mostrare su cuadu e lughidare cussu chi paret rùine; cun cunvegnos, intervistas, inchestas.Telelimba est informatzione. Telelimba est formatzione.

 

Bilartzi:12/09/2008 Adòbiu isportellistas 

Patada:25/08/2007 Cunvegnu "Limbas de minoria ufitziales in Europa"

Patada: 23/06/2007 Cunvegnu "1707-1907-2007, Pesuciu e Limbudu unu caminu antigu de poesia"

 

 

 

 

 
  
 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2008,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"